Direktavdrag för byte av fönster

Högsta förvaltningsdomstolen medgav direktavdrag för ett byte av tvåglasfönster i trä mot aluminiumklädda treglasfönster i trä. Förbättringen anses vara en följd av den allmänna tekniska utvecklingen, vilket innebär att hela utgiften är direkt avdragsgill.

Reparation och underhåll av byggnad

Utgifter för förbättringar på en byggnad (ny-, till- och ombyggnad) ska läggas till byggnadens anskaffningsvärde och dras av genom årliga värdeminskningsavdrag.

Utgifter för reparation och underhåll av en byggnad är däremot direkt avdragsgilla.

Utvidgade reparationsbegreppet

Vissa ändringsarbeten som normalt räknas som ombyggnadsarbeten kan räknas som direkt avdragsgill reparation enligt det så kallade utvidgade reparationsbegreppet. Det gäller sådana typer av ändringsarbeten på en byggnad som kan räknas som normala i den bedrivna verksamheten, t ex:

  • upptagning av nya fönster- och dörröppningar
  • inredning i samband med omdisponering av lokaler för en verksamhet.

Det utvidgade reparationsbegreppet får dock inte tillämpas på åtgärder som innebär en väsentlig förändring av byggnaden.

Omprövning av deklarationer

Ett bolag inom byggbranschen begärde omprövning av sina deklarationer åren 2009–2013 och yrkade ytterligare avdrag med drygt 117 miljoner kr då möjligheten till direktavdrag enligt det utvidgade reparationsbegreppet inte fullt ut hade utnyttjats.

Skatteverket godkände inte fönsterbyte

Skatteverket godkände de flesta avdragen förutom när det gällde de fönsterbyten som bolaget hade gjort på sina fastigheter. Bolaget hade bytt från tvåglasade träfönster till treglasade aluminiumbeklädda fönster i trä. De gamla fönstren var från 30-, 50- och 60-talen.

Enligt Skatteverkets uppfattning är ett byte av fönster som gjorts på grund av ålder och slitage en direkt avdragsgill reparationskostnad. I det här fallet hade man dock bytt till fönster med en högre standard än tidigare, vilket betydde att den värdehöjande eller standardhöjande delen skulle läggas till byggnadens anskaffningsvärde. Skatteverket uppskattade att den värdehöjande delen var 30% av den totala kostnaden för fönsterbytena, vilket motsvarade drygt 5,7 miljoner kr.

Eftersom kostnaden för bytet av fönster skulle klassificeras som reparations- och underhållsarbeten ansåg Skatteverket att det utvidgade reparationsbegreppet inte kunde bli tillämpligt.

Bolaget överklagade beslutet men både förvaltningsrätten och kammarrätten höll med Skatteverket. Ärendet hamnade slutligen i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Direktavdrag för hela utgiften enligt HFD

Enligt HFD ligger det i sakens natur att åtgärder på en byggnad utförs med en sådan teknik och med sådant material som är vanligt förekommande på marknaden.

Ett direktavdrag ska enligt HFD bara begränsas om det rör sig om en mer markant förändring som kan anses höja byggnadens värde utöver vad som följer av en ordinär underhålls- och reparationsåtgärd.

Den förbättring som fönsterbytet i det här fallet innebar i form av högre energieffektivitet och lägre underhållskostnader är en följd av den allmänna tekniska utvecklingen på området och innebär enligt HFD inte att någon begränsning ska göras av direktavdraget. Hela utgiften för fönsterbytet ska räknas som utgift för reparation och underhåll, och den är därmed direkt avdragsgill.

Högsta förvaltningsdomstolen 2482--2485-18