Utländsk moms på utlandskurs

Högsta förvaltningsdomstolen har klarlagt att det inte ska vara svensk moms på utlandskurser som svenska kursarrangörer tillhandahåller svenska beskattningsbara personer. Tjänsten räknas som ett tillträde till ett pedagogiskt evenemang och omfattas inte av huvudregeln.

Arrangerar utlandskurser

Ett bolag, A AB, som är helägt av en branschorganisation för redovisnings- och lönekonsulenter erbjuder sina medlemmar och andra kunder redovisningskurser både i Sverige och i andra EU-länder. Kurserna är uppdelade på fem dagar med en dags uppehåll i mitten. Både betalning och registrering krävs innan kursen för att få delta. Samtliga kursdeltagare är momspliktiga och har sitt säte och fast etableringsställe i Sverige.

Fråga till Skatterättsnämnden

Bolaget vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) för att få veta om kursavgiften ska räknas som ett tillträde till ett pedagogiskt evenemang, vilket skulle betyda att tjänsten är omsatt i det land där evenemanget äger rum (undantagsregel), eller om huvudregeln för tjänster ska tillämpas.

Huvudregeln innebär att omvänd momsskyldighet ska tillämpas om köparen är en beskattningsbar person i ett annat EU-land, vilket i praktiken betyder att säljaren inte ska lägga någon moms på fakturan. Istället ska köparen redovisa moms i det land som köparen är etablerad och har sitt säte. Är både säljaren och köparen svenska beskattningsbara personer innebär huvudregeln att det är säljaren som redovisar momsen.

SRN ansåg att huvudregeln skulle gälla, dvs att kurserna skulle anses omsatta i Sverige.

HFD inhämtade avgörande från EU-domstolen

Förhandsbeskedet överklagades och har nu avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Inför sitt avgörande inhämtade HFD ett förhandsavgörande från EU-domstolen (C-647/17) som hade en annan uppfattning än SRN.

Tvärtemot SRN ansåg EU-domstolen att de aktuella kurserna skulle ingå i kategorin tillträde till pedagogiska evenemang (undantagsregeln). Visserligen innebär en sådan tolkning en ökad administrativ börda för en del företag men rättspraxis visar att undantagsregeln inte ska tillämpas restriktivt.

HFD ändrar SRN:s förhandsbesked

I och med EU-domstolens föhandsbesked ansåg HFD att det nu är klarlagt att kursavgiften för den aktuella typen av utbildning ska omfattas av begreppet ”tillträde till ett evenemang”.

Det innebär att tjänsten ska anses omsatt i det land där den tillhandahålls. Svenska arrangörer ska då som regel momsregistrera sig i det land där kursen tillhandahålls och fakturera kursarvodet till svenska köpare med det aktuella landets moms.

Högsta förvaltningsdomstolen 1990-17