Större frihet att bygga altaner

Riksdagen har beslutat att fastighetsägare ska få större frihet att bygga altaner vid en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus.

Enligt dagens regler finns det ingen generell bygglovsplikt för altaner. Byggande av en altan kan dock kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad. Detta innebär att ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå oftast inte kräver bygglov. En altan kan däremot anses vara en tillbyggnad eller nybyggnad om den får en viss höjd över marken (Enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen har en altan med en höjd på 1,7 meter ansetts vara en tillbyggnad som krävde bygglov).

De nya reglerna innebär att altaner som inte är högre än 1,8 meter och byggs inom 3,6 meter från bostadshuset inte kräver bygglov. En sådan altan behöver inte följa den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Altanen får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen om inte grannarna medger det.

Lagändringarna träder i kraft 1 juli 2019.