Äldre ska kunna arbeta kvar längre

Riksdagen har beslutat att det ska bli lättare för äldre att jobba vidare. Anställda ska inte kunna tvingas gå i pension innan man fyllt 69 år.

Förändring av pensionsregler

I takt med att vi lever längre måste också pensionerna räcka längre. Denna lagändring om att äldre ska kunna jobba längre är ett steg i denna riktning.

Beslutet bygger på en överenskommelse från december 2017 i den blocköverskridande pensionsgruppen.

Höjd ålder för avgångsskyldighet

Enligt dagens regler är åldern för avgångsskyldighet 67 år (den så kallade LAS-åldern). Det innebär att en anställd har rätt, men är inte skyldig, att kvarstå i anställningen till och med utgången av den månad han eller hon fyller 67 år. Regeln är tvingande och innebär att det inte är möjligt att varken i kollektivavtal eller enskilda avtal avtala om avgångsskyldighet före 67 års ålder.

Riksdagen har nu beslutat att åldern för avgångsskyldighet ska höjas stegvis från 67 till 69 år. Ändringen innebär att personer födda 1953 – 1954 kommer att ha rätt att jobba till 68 års ålder, och att personer födda 1955 och senare kommer att ha rätt att jobba till 69 års ålder.

Ändring fr o m år Ålder * Personer födda
2020 68 år 1953 – 1954
2023 69 år 1955 och senare
* Ålder för avgångsskyldighet.

Regeringens prop 2018/19:91, Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU12