Höjt tak för RUT-avdrag

Riksdagen har beslutat att taket för RUT-tjänster höjs till 50 000 kr per år för personer som inte är fyllda 65 år. Beslutet innebär att taket blir lika för alla igen.

Höjt tak

Enligt dagens regler kan personer som är fyllda 65 år vid årets ingång få RUT-avdrag med upp till 50 000 kr per år. För personer som inte fyllt 65 år (vid årets ingång) är taket 25 000 kr.

Riksdagen har nu beslutat att taket för RUT-avdrag höjs till 50 000 kr per år för personer som inte är fyllda 65 år, vilket innebär att taket blir lika för alla. Detta innebär en återgång till det regelverk som gällde före 1 januari 2016, då sänkningen av taket till 25 000 kronor infördes.

Läs mer om RUT-avdrag i Faktabanken.

Ikraftträdande

Ändringarna träder i kraft 1 juli 2019, men ska gälla hela beskattningsåret 2019.

För den som har förmån av hushållsarbete från sin arbetsgivare gäller det höjda taket för förmåner som kommer den anställde till del efter 30 juni 2019.

Regeringens prop. 2018/19:89, Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU20