Skattereduktion för gåvor återinförs

Riksdagen har beslutat att skattereduktionen för gåvor återinförs från och med 1 juli 2019.

Skattereduktion för gåvor

Riksdagen har beslutat att skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet (godkända gåvomottagare) återinförs.

Reglerna kommer att i stort sett bli lika som den tidigare lagstiftningen om skattereduktion för gåvor som gällde mellan 2012 – 2015.

Det är endast penninggåvor som ger rätt till skattereduktion. För att en gåva ska få räknas med i underlaget för skattereduktionen måste beloppet vara på minst 200 kr per gåvotillfälle. De sammanlagda gåvorna från en person måste vara på minst 2 000 kr per år för att han eller hon ska få skattereduktion.

Skattereduktionen är 25% av underlaget, dock högst 1 500 kr per år. Detta motsvarar ett gåvovärde på 6 000 kr.

Skattereduktion kan också ges om en arbetsgivare som en skattepliktig löneförmån för en viss anställd ger en gåva till en godkänd gåvomottagare. Skattereduktion kan även ges för bortgiven utdelning till en godkänd gåvomottagare.

Det är enbart fysiska personer som fyllt 18 år som ska kunna få skattereduktion. Dödsbon ska kunna få skattereduktion för gåvor som lämnats före dödsfallet.

Godkänd gåvomottagare

För att få skattereduktion för en gåva ska den ha lämnats till en godkänd gåvomottagare. Ansökan om att bli godkänd gåvomottagare ska lämnas till Skatteverket. Ett godkännande gäller under tre år och kan därefter förlängas.

En godkänd gåvomottagare ska lämna kontrolluppgift på alla gåvor som vid ett och samma gåvotillfälle varit minst 200 kronor om den som lämnat gåvan är känd.

Inga avgifter för gåvomottagare

Till skillnad mot tidigare regler behöver gåvomottagaren inte betala en ansökningsavgift och årsavgift för att bli godkänd.

Ikraftträdande

De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2019 och tillämpas på gåvor som lämnas från och med detta datum.

Regeringens prop 2018/19:92, Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU21