Lättare för Skatteverket att bekämpa brott

Falska och manipulerade handlingar är många gånger starten på en lång kedja av brottslighet som ofta bedrivs av kriminella nätverk. I dagsläget har den brottsbekämpande verksamheten inom Skatteverket endast befogenhet att bekämpa skattebrott, bokföringsbrott och bedrägerier inom rot- och rutsystemet. För att arbetet ska kunna bedrivas mer effektivt har riksdagen beslutat att Skatteverket ska få nya möjligheter att bekämpa brott kopplat till myndighetens verksamhet (prop 2018/19:12, betänkande 2018/19:SkU16). Enligt beslutet ska Skatteverket kunna utreda brott som har en koppling till användandet av falska och manipulerade handlingar. Det handlar bland annat om fall av misstänkt penningtvätt, olovlig identitetsanvändning, urkundsförfalskning och osant intygande.

De nya bestämmelserna träder i kraft 1 juli 2019.