Försäljning av två bostadsrätter var näringsverksamhet

Försäljningen av bostadsrätterna skulle betraktas som lagertillgångar och beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet eftersom avsikten med förvärvet hade varit att bostadsrätterna skulle säljas med vinst.

Såldes efter kort innehavstid

Fred köpte in två bostadsrätter i augusti och december 2014. Efter omfattande renoveringar såldes den första bostadsrätten i juni året därpå och den andra redan efter två månader, i februari 2015.

Fred deklarerade avyttringarna som försäljning av privatbostadsrätter i inkomstslaget kapital.

Inkomst av näring enligt Skatteverket

Skatteverket ansåg dock att bostadsrätterna var näringsbostadsrätter och försäljningarna skulle istället beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.

Fred hade inte varit folkbokförd på någon av lägenheterna utan var istället folkbokförd på en annan bostadsrätt. Enligt Skatteverket hade Fred inte kunnat visa att hans avsikt med förvärvet av de två bostadsrätterna var att de skulle användas som privatbostadsrätter.

Fred överklagande beslutet först till förvaltningsrätten och sedan till kammarrätten.

Privat- eller näringsbostadsrätter?

Det första som kammarrätten skulle ta ställning till var om bostäderna var privat- eller näringsbostadsrätter. En bostadsrätt som till övervägande del används av ägaren, eller någon av ägarens närstående, som bostad eller som fritidsbostad är en privatbostadsrätt. En privatbostadsrätt behöver dock inte användas som en privatbostad utan det räcker med att ägarens avsikt är att bostaden ska användas för permanent- eller fritidsboende. Alla bostadsrätter som inte är privatbostadsrätter räknas som näringsbostadsrätter.

Enligt kammarrättens uppfattning kunde varken Fred eller någon av hans närstående ansetts ha använt eller ha haft en avsikt att använda bostäderna som permanent- eller fritidsboende. Bostäderna skulle därmed klassificeras som näringsbostadsrätter.

Kapital- eller lagertillgångar?

Nästa fråga var om bostadsrätterna skulle vara kapital- eller lagertillgångar i näringsverksamheten. Lagertillgångar är tillgångar som är avsedda för omsättning eller förbrukning medan kapitaltillgångar är andra typer av tillgångar än lagertillgångar, exempelvis inventarier.

Vinst vid avyttring av kapitaltillgångar i en enskild näringsverksamhet beskattas i inkomstlaget kapital, medan vinst vid försäljning av lagertillgångar beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.

Kammarrätten konstaterade att Fred hade ägt bostadsrätterna kortare perioder och delvis samtidigt. Enligt kammarrättens bedömning var hans avsikt med förvärven av bostadsrätterna att de efter renoveringar skulle säljas med vinst. Lägenheterna hade heller inte använts i något annat syfte i näringsverksamheten. Enligt kammarrätten skulle bostadsrätterna bedömas som lagertillgånger eftersom de varit avsedda för omsättning och beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.

Eftersom Fred i sin deklaration hade lämnat en oriktig uppgift fanns det även grund för att ta ut skattetillägg.

Domen är överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen (5771-18) som ännu inte meddelat om de beviljar prövningstillstånd.

Kammarrätten i Stockholm 7115-17