Såld avverkningsrätt gav passiv verksamhet

Skogsägare arbetade mindre än 1/3 årsarbetstid i sin näringsverksamhet. Då han sålde avverkningsrätten istället för att själv sköta slutavverkningen av skogen, så innebar det att näringsverksamheten var passiv.

Jack köpte skogsfastighet

Jack köpte en ca 18 hektar stor skogsfastighet varav ca 11 hektar skogsmark och 5 hektar åkermark. Under året hade han arbetat 249 timmar i verksamheten, som hade en balansomslutning på ca 961 000 kr.

Som så många andra små skogsfastigheter, så gick näringsverksamheten med förlust, varför Jack ville kvitta sitt underskott av aktivt bedriven näringsverksamhet mot överskott av tjänst. Detta gick dock inte Skatteverket med på, då de hävdade att Jack inte bedrev aktiv näringsverksamhet utan passiv näringsverksamhet.

Skatteverkets bedömning

För att det ska vara aktivt bedriven verksamhet krävs att man inte arbetat i oväsentlig omfattning. Förarbetsuttalandet kan, enligt Skatteverket, sammanfattas enligt följande punkter:

  • Man ska ha ägnat sysslorna i verksamheten minst 1/3 av den tid som motsvarar en vanlig anställning på heltid.
  • Aktivitetskravet kan jämkas när näringsverksamheten bedrivs vid sidan av en anställning och i huvudsak baseras på egen arbetskraft.
  • Jämkning kan inte gälla verksamheter med betydande balansomslutning.

Jack och Skatteverket var överens om att han inte arbetat 1/3 årsarbetstid. Skatteverket ansåg dock att det förelåg en osäkerhet kring om Jack verkligen skulle utföra allt arbete på gården själv, då arbetsuppgifter som förstagallring, andragallring och slutavverkning inte hade genomförts.

På grund av detta, bedömdes Jack bedriva passiv näringsverksamhet. Jack drev dock frågan vidare, som kom att avgöras i kammarrätten.

Kammarrätten gick på Skatteverkets linje

Kammarrätten ansåg att i bedömningen aktiv/passiv är det inte möjligt att endast titta på de delar som näringsidkaren väljer att utföra själv, och utesluta de delar som överlåts på någon utomstående. Aktivitetsbedömningen måste baseras på hela kedjan av åtgärder som krävs för att generera intäkter i verksamheten, i Jacks fall även gallring och slutavverkning.

De arbetsuppgifter som Jack angav att han utfört är av begränsad omfattning. Gallring och slutavverkning som är viktiga och nödvändiga för att generera intäkter i en skogsbruksverksamhet återstår att utföra. Mot bakgrund av det Jack själv angett, är det tveksamt om han själv kommer att gallra och han kommer inte att utföra slutavverkningen.

Under dessa förutsättningar ansåg kammarrätten att det saknades stöd för att Jacks arbetsinsats hade sådan betydelse för avkastningen att näringsverksamheten skulle bedömas som aktiv. Jack fick alltså inte rätt att kvitta underskottet av näringsverksamheten mot överskott av tjänst.

Domen är överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen (2094-18) som ännu inte meddelat om de beviljar prövningstillstånd.

Kammarrätten i Sundsvall, 1870-18