Sänkt moms på digitala publikationer

Riksdagen har beslutat att momsen på digitala tidningar och böcker ska sänkas till 6%.

6% moms på elektroniska publikationer

Efter en ändring i mervärdesskattedirektivet har det blivit möjligt för EU:s medlemsländer att tillämpa samma momsnivå på elektroniska publikationer som för tryckta böcker, tidningar och tidskrifter. Nu har riksdagen beslutat att sänka momsen på elektroniska publikationer till 6%.

Elektroniska publikationer som omfattas

Momsen sänks från 25% till 6% på produkter som tillhandahålls på elektronisk väg och som motsvarar böcker, tidningar och tidskrifter och andra liknande produkter.

Produkter som helt eller huvudsakligen är reklam eller som består av rörlig bild eller hörbar musik omfattas inte av momssänkningen. Rörlig bild omfattar allt som kan anses ingå i begreppet videoinnehåll. Förutom videoklipp omfattas även t ex filmer, direktsända nyhetsinslag och andra sorters tv-program.

Gränsdragningsproblem

Den snabba tekniska utvecklingen kan göra att det kan vara svårt att definiera vad som är en elektronisk publikation.

Ett av syftena med lagändringen är att jämförbara produkter ska beskattas med samma momssats. Avgörande för om ett visst tillhandahållande omfattas av 6% moms bör därför vara om tjänstens användningsområde, innehåll och funktion är desamma som en motsvarande fysisk produkt.

E-böcker ska t ex jämföras med fysiska böcker. En e-bok är normalt en bok i elektronisk form som är avsedd att läsas på en dator, smartphone, surfplatta eller specialanpassad läsare för elektroniska böcker. En e-bok kan också vara en ljudbok som går att lyssna på efter nedladdning eller som kan strömmas utan nedladdning. Ljudböcker vars textinnehåll utökas och kombineras genom att t ex rörlig bild och ljud finns med i produkten omfattas också av den låga momsen om användningsområdet huvudsakligen är detsamma som för motsvarande böcker i fysisk form.

När det gäller elektroniska tidningar omfattas de om de ger tillgång till redaktionellt innehåll som annars typiskt sett publiceras i tryckta tidningar eller tidskrifter.

Ikraftträdande

De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2019. Om momsskyldighet inträtt före ikraftträdandet ska äldre bestämmelser gälla.

Regeringens prop. 2018/19:73, Finansutskottets betänkande2018/19:FiU36