Slopad särskild löneskatt för pensionärer

Riksdagen har beslutat att den särskilda löneskatten på 6,15% för äldre slopas.

Särskild löneskatt

Aktiva näringsidkare som vid årets början är 65 år eller äldre eller har haft hel allmän pension (ålderspension) hela året ska enligt dagens regler betala särskild löneskatt med 6,15% på inkomst av näringsverksamheten.

En arbetsgivare ska betala särskild löneskatt med 6,15% på ersättningar för arbete (lön, arvode, förmåner mm) för anställda som vid årets ingång har fyllt 65 år.

Slopad särskild löneskatt

Riksdagen har nu beslutat att slopa den särskilda löneskatten på 6,15%, som betalas på förvärvsinkomster för personer fyllda 65 år. Detta i enlighet med den budget från Moderaterna och Kristdemokraterna som röstades igenom i höstas.

För de som fyllt 65 år vid årets början blir arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna 10,21%. Detsamma gäller egenavgifterna för aktiva näringsidkare som vid årets början är 61 år och har tagit ut hel allmän pension (ålderspension) hela året. För de som är födda 1937 och tidigare blir det dock inga avgifter alls.

Ikraftträdande

Ändringarna träder i kraft 1 juli 2019. De nya reglerna ska tillämpas på lön eller annan ersättning för arbete som betalas ut efter 30 juni 2019 samt på inkomster i näringsverksamhet som tas emot efter samma datum.

För näringsidkare ska inkomsten proportioneras jämnt över året, om inte näringsidkaren på annat sätt kan visa hur stor del av inkomsterna som är hänförliga till tiden efter 30 juni.

Regeringens prop 2018/19:82, Skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU18