Äldre ska kunna arbeta kvar längre

Regeringen föreslår i en proposition att det ska bli lättare för äldre att jobba vidare. Anställda ska inte kunna tvingas gå i pension innan man fyllt 69 år.

Höjd ålder för avgångsskyldighet

Enligt dagens regler är åldern för avgångsskyldighet 67 år (den så kallade LAS-åldern). Det innebär att en anställd har rätt, men är inte skyldig, att kvarstå i anställningen till och med utgången av den månad han eller hon fyller 67 år. Regeln är tvingande och innebär att det inte är möjligt att varken i kollektivavtal eller enskilda avtal avtala om avgångsskyldighet före 67 års ålder.

Regeringen föreslår nu att åldern för avgångsskyldighet ska höjas stegvis från 67 till 69 år. Ändringen innebär att personer födda 1953 – 1954 kommer att ha rätt att jobba till 68 års ålder, och att personer födda 1955 och senare kommer att ha rätt att jobba till 69 års ålder.

Uppsägning utan saklig grund

En anställning upphör inte automatiskt när den anställde uppnår pensionsåldern. Enligt dagens regler måste arbetsgivaren lämna ett skriftligt besked till den anställde minst en månad före dennes 67-årsdag med en förklaring om att anställningen kommer att upphöra den dagen. Anställningen avslutas då utan uppsägningstid. Lämnas inget besked i rätt tid fortsätter anställningen och vill arbetsgivaren avbryta anställningen krävs saklig grund.

Regeringen föreslår att anställda vars ålder är högre än LAS-åldern alltid ska kunna sägas upp utan saklig grund. Detta innebär att både den anställde och arbetsgivaren föreslås kunna säga upp anställningen utan saklig grund.

Observera att även om det inte behövs saklig grund enligt LAS får uppsägningen inte strida mot andra lagar som t ex diskrimineringslagen.

Uppsägningstid mm

En anställd som har uppnått LAS-åldern har enligt dagens regler kortare uppsägningstid (högst en månad). Den anställde saknar företrädesrätt till återanställning och hamnar sämst till i turordningen eftersom han eller hon inte får tillgodoräkna sig anställningstid. Dessa regler ska fortsätta att gälla.

Uppsägningen kan inte ogiltigförklaras

Eftersom en uppsägning inte behöver ha saklig grund tas möjligheten till att ogiltigförklara uppsägningen enligt LAS också bort. Inte heller ett avskedande ska kunna ogiltigförklaras. Däremot kan en anställd som uppnått LAS-åldern få skadestånd om avskedandet inte är lagligt grundat.

Visstidsanställning tas bort

Enligt dagens regler kan personer som fyllt 67 år alltid anställas under en begränsad tid. Regeringen föreslår att denna regel om tidsbegränsad anställning tas bort. Anledningen till detta är att en anställd som uppnått LAS-åldern alltid ska kunna sägas upp utan saklig grund. Därmed anser regeringen att det inte finns något behov av visstidsanställningar i dessa fall.

Ikraftträdande

Lagändringarna föreslås träda ikraft i två omgångar. 1 januari 2020 ska förändringarna av äldre anställdas anställningsskydd träda i kraft och åldersgränserna höjas till 68 år. 1 januari 2023 ska åldersgränserna höjas till 69 år.

Regeringens prop 2018/19:91