Slopad särskild löneskatt för pensionärer

Regeringen föreslår i en proposition att den särskilda löneskatten på 6,15% för äldre ska slopas.

Särskild löneskatt

Aktiva näringsidkare som vid årets början är 65 år eller äldre eller har haft hel allmän pension (ålderspension) hela året ska enligt dagens regler betala särskild löneskatt med 6,15% på inkomst av näringsverksamheten.

En arbetsgivare ska betala särskild löneskatt med 6,15% på ersättningar för arbete (lön, arvode, förmåner mm) för anställda som vid årets ingång har fyllt 65 år.

Slopad särskild löneskatt

Regeringen föreslår nu att den särskilda löneskatten på 6,15%, som betalas på förvärvsinkomster för personer fyllda 65 år, ska slopas. Detta i enlighet med den budget från Moderaterna och Kristdemokraterna som röstades igenom i höstas.

Detta innebär att för de som är födda 1937 och tidigare blir det inga avgifter alls för. För de som fyllt 65 år vid årets början blir arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna 10,21%. Detsamma gäller egenavgifterna för aktiva näringsidkare som vid årets början är 61 år och har tagit ut hel allmän pension (ålderspension) hela året.

Ikraftträdande

Lagförslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2019. De nya reglerna ska tillämpas på lön eller annan ersättning för arbete som betalas ut efter 30 juni 2019 samt på inkomster i näringsverksamhet som tas emot efter samma datum.

För näringsidkare ska inkomsten proportioneras jämnt över året, om inte näringsidkaren på annat sätt kan visa hur stor del av inkomsterna som är hänförliga till tiden efter 30 juni.

Regeringens prop 2018/19:82