Revision

Vad kan våra revisorer göra för dig och ditt företag?

Våra revisorer kan bistå med revision av:

• Aktiebolag
• Handelsbolag
• Ekonomiska föreningar
• Ideella föreningar
• Stiftelser

Revisionen utförs i enlighet med svensk revisionsstandard vilket innefattar:

• Riskanalys
• Planering
• Granskning
• Rapportering

En revision innebär en kvalitetsstämpel av ditt företag, ett intyg på att företaget sköts på ett sätt som överensstämmer med de lagar och förordningar som gäller i Sverige. Det är också ett intyg på att informationen om ditt företag ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. Det har du stor nytta av vid kontakter med egna kunder, leverantörer, banker och myndigheter.

Den insyn i ditt företag som revisionen innebär gör också din revisor till ett värdefullt bollplank och en rådgivare i olika företagsekonomiska frågor. Även om revisorn har krav på sig att vara oberoende kan han/hon ofta lämna råd i en rad viktiga frågor, t.ex. kring redovisning, ekonomisk planering, skatter och IT.

Frivillig revision –vad är det?

Numera krävs inte revision av de minsta aktiebolagen . Dessa bolag kan ju ända välja att ha en revisor! Det finns många skäl till att detta kan vara bra för ditt företag. En revision är alltid en kvalitetsstämpel av din redovisning och dina finansiella rapporter. Den bidrar till att dina externa intressenter kan lita på dina ”siffror” Oftast är inte kostnaden så hög i jämförelse med den nytta du har ! Kontakta oss för en diskussion om frivillig revision.

Kontakta oss för mer information