Starkare skydd för den personliga integriteten

Den personliga integriteten är en mänsklig rättighet som ska ha ett starkt skydd även i arbetslivet. Idag har en arbetsgivare stora möjligheter att få tillgång till känsliga uppgifter i belastningsregistret på ett sätt som inte var avsett. Utdragen från belastningsregistren har också ökat från cirka 40 000 utdrag 2003 till över 286 000 under 2017. Regeringen vill nu bereda för ett nytt lagförslag som förbjuder arbetsgivare att begära att arbetssökande visar utdrag ur belastningsregistret om det inte finns uttryckligt stöd för en sådan åtgärd i lag. De lagliga möjligheter som finns idag ska fortsätta precis som idag, som exempelvis registerkontroll av personer som ska jobba med barn. Om en förbudslagstiftning införs kan det behövas ytterligare lagliga möjligheter till registerkontroll. Regeringen har därför tillsatt en särskild utredare med uppdrag att kartlägga, analysera och ta ställning till om det finns behov av en utökad registerkontroll i arbetslivet. Utredningen ska redovisas senast 31 januari 2019.