Inget skattetillägg pga bifogad årsredovisning

Kammarrätten undanröjde skattetillägget eftersom Skatteverkets utredningsskyldighet borde ha väckts genom de uppgifter som fanns i årsredovisningen som hade bifogats med deklarationen.

Missade återläggning i deklarationen

Ett bolag hade i sin årsredovisning gjort en nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar med cirka 1,5 miljon kronor. Nedskrivning av finansiella tillgångar är normalt inte skattemässigt avdragsgill utan ska återläggas i deklarationen. I deklarationen hade bolaget dock inte återlagt den ej avdragsgilla nedskrivningen bland de skattemässiga justeringarna.

Bolaget bifogade sin årsredovisning till inkomstdeklarationen.

Skatteverket påförde skattetillägg

Skatteverket ansåg dock att bolaget lämnat en oriktig uppgift och påförde skattetillägg. I detta fall innebar den oriktiga uppgiften att underskottet i bolaget minskade vilket betyder att ett skattetillägg på 40% ska beräknas på en fjärdedel av det felaktiga underskottet. I bolagets fall skulle detta betyda ett skattetillägg på närmare 150 000 kr. Skatteverket satte dock ner skattetillägget till hälften då det var ett misstag från bolagets sida och eftersom det var fråga om ett enstaka fel. Tidigare års nedskrivningar av finansiella tillgångar hade återlagts till beskattning.

Bolaget överklagade beslutet och ville att skattetillägget skulle undanröjas.

Skatteverkets utredningsskyldighet

Enligt bolaget var det ett misstag att nedskrivningen inte hade återlagts i deklarationen. I den bifogade årsredovisningen framgick det dock att bolagets enda finansiella anläggningstillgång bestod av andelar i koncernföretag och i en not framgick det att en nedskrivning hade skett på andelar i koncernföretag. Skatteverket borde vid en normal granskning kunnat fatta ett riktigt beslut. Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet borde ha inträtt eftersom bolaget skickat in motstridiga uppgifter.

Särskild utredningsskyldighet uppkommer om de uppgifter som lämnats är så ofullständiga eller oförenliga att det framstår som uppenbart att det behövs fler uppgifter.

Kammarrätten undanröjde skattetillägget

Förvaltningsrätten höll dock med Skatteverket men domen överklagades vidare till kammarrätten som gav bolaget rätt. Kammarrätten ansåg att det ”utan att någon pusselläggning behöver ske” framgick av årsredovisningen att nedskrivningen avsåg andelar i koncernföretag. Årsredovisningen och deklarationen innehöll endast ett mindre antal poster och uppgifterna om nedskrivningen var mycket lätta att se. Det var därför, enligt kammarrättens mening, närmast uteslutet att Skatteverket hade kunnat godta nedskrivningen utan ytterligare utredning.

Bolaget kan därför inte anses ha lämnat någon oriktig uppgift och det saknades därför grund att påföra skattetillägg. Det av Skatteverket påförda skattetillägget skulle därmed undanröjas.

Domen har vunnit laga kraft

Kammarrätten i Stockholm 3820-17