Utdelningsbeslut på extra stämma

Speciella regler gäller om ett beslut om utdelning tas på en extra bolagsstämma. Här går vi igenom vad som gäller för aktiebolag som inte är avstämningsbolag.

Hur mycket kan delas ut på extra stämma?

Vid beslut om utdelning på en extra bolagsstämma får bolaget bara dela ut högst det som återstår av det fria egna kapitalet enligt den senast fastställda balansräkningen (efter avdrag för eventuella tidigare efterutdelningar) för det senast avslutade räkenskapsåret. Vinster som har upparbetats under det innevarande räkenskapsåret får alltså inte delas ut.

På årsstämman i januari 2018 fastställdes balansräkningen per 2017-08-31 och då fanns 230 000 kr i fritt eget kapital. 2018-01-31 gör bolaget en delårsrapport som visar ett fritt eget kapital på 600 000 kr. Det är dock endast 230 000 kr som skulle kunna delas ut på en extra bolagsstämma.

En utdelning får inte heller ske om det inte finns full täckning för bolagets egna kapital.

På årsstämman i januari 2018 fastställdes balansräkningen per 2017-08-31 och då fanns 230 000 kr i fritt eget kapital. 2018-01-31 gör bolaget en delårsrapport som visar ett fritt eget kapital på 80 000 kr. I det här fallet är det normalt endast 80 000 kr som skulle kunna delas ut på en extra bolagsstämma.

Förslag till vinstutdelning

Styrelsen eller någon annan, t ex en aktieägare, ska innan bolagsstämman lämna ett förslag till vinstutdelning. Detta gäller oavsett om beslutet ska fattas på årsstämman eller på en extra stämma. Förslaget ska innehålla följande punkter:

  • utdelningsbelopp per aktie
  • sammanlagt utdelningsbelopp
  • tidpunkt för utbetalningen
  • uppgift om vilken typ av egendom som ska delas ut om utdelningen avser något annat än pengar
  • hur mycket av det fria egna kapital i den senast fastställda balansräkningen som fortfarande står till bolagsstämmans förfogande efter utdelningen.

Till utdelningsförslaget ska ett yttrande från styrelsen alltid bifogas, och när beslutet ska tas på en extra bolagsstämma ska dessutom ett antal övriga bilagor bifogas förslaget, se nedan.

Bilagor

Till förslaget ska följande handlingar bifogas:

  • en kopia av den senast fastställda årsredovisningen
  • ett yttrande från styrelsen där man motiverar att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med tanke på verksamhetens art, omfattning och risker. Man måste även ta hänsyn till bolagets likviditet, konsolideringsbehov och ställning i övrigt.
  • en redogörelse, undertecknad av styrelsen, för händelser som är av väsentlig betydelse för bolagets ställning. Händelserna ska ha inträffat efter det att den senaste årsredovisningen lämnades och man ska lämna uppgift om värdeöverföringar som har beslutats under samma tid och om förändringar i bolagets bundna egna kapital som har skett efter balansdagen.

Om bolaget har revisor ska även följande handlingar bifogas:

  • en kopia av senaste revisionsberättelsen
  • ett yttrande över styrelsens redogörelse ovan, undertecknad av bolagets revisor, med uttalande om hur bolagsstämman bör besluta i enlighet med förslaget.

Anmälan till Bolagsverket

Utdelningsbeslut på en extra bolagsstämma ska genast anmälas till Bolagsverket. Anmälan kan göras via verksamt.se.

Bolagsstämmoprotokollet behöver inte längre skickas till Bolagsverket.