Ersättning för höga sjuklönekostnader går i graven

Riksdagen har nu beslutat att ersättningen för höga sjuklönekostnader ska slopas från 1 juli 2024.

Ersättning för höga sjuklönekostnader

En arbetsgivare kan få kompensation för en del av sina sjuklönekostnader. Arbetsgivaren ansöker om ersättning för anställdas sjuklönekostnader via arbetsgivardeklarationen, genom att där fylla i rutan för sjuklön.

2015 infördes nuvarande system – ett högkostnadsskydd för sjuklön – där små arbetsgivare gynnas framför större med det uttalade syftet att små företag ska våga anställa.

En arbetsgivare kan under ett kalenderår få ersättning med högst 250 000 kr för sin sjuklönekostnad till den del den överstiger:

  • 0,5% av total lönekostnad om den uppgår till högst 3 miljoner kr årligen,
  • 0,9% av total lönekostnad om den överstiger 3 men inte 6 miljoner kr årligen,
  • 1,2% av total lönekostnad om den överstiger 6 men inte 12 miljoner kr årligen,
  • 1,3% av total lönekostnad om den överstiger 12 men inte 20 miljoner kr årligen, och
  • 1,5% av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens totala lönekostnad överstiger 20 miljoner kr årligen.

Ersättningen beviljas i efterskott av Försäkringskassan och kommer arbetsgivaren tillgodo genom att Skatteverket krediterar arbetsgivarens skattekonto.

Slopas från 1 juli 2024

Riksdagen har nu beslutat – enligt regeringens förslag – att slopa ersättningen för höga sjuklönekostnader från 1 juli 2024.

Motivet bakom slopandet är att systemet med ersättning för höga sjuklönekostnader ger negativa konsekvenser, enligt regeringen. De relativt sett höga ersättningsnivåerna som gäller för mindre arbetsgivare riskerar att minska drivkrafterna att förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatser och att vidta åtgärder för att sjukskrivna anställda ska kunna återgå i arbete.

Det är strukturellt problematiskt att kostnaden för anställdas sjukdom bärs av staten. Dessutom sker ansökan automatiskt, vilket gör det svårt att kontrollera, enligt regeringen.

Trots att man anser att ersättningsnivåerna är höga, så menar regeringen att ersättning för höga sjuklönekostnader motsvarar endast en marginell del, ca 5% av arbetsgivarnas samlade sjuklönekostnader. Bedömningen är att utebliven ersättning inte bör påverka företagen nämnvärt då det i de flesta fall rör sig om mindre summor.

Detta är alltså en sammanfattning till varför riksdagen nu har beslutat att slopa ersättningen för höga sjuklönekostnader från 1 juli 2024.

Ersättning för halva året ger andra belopp

Då ersättning endast ges för halva året 2024, så ändras förutsättningarna (beloppen) för ersättning. För perioden 1 januari till 30 juni 2024 gäller följande:

En arbetsgivare kan under perioden få ersättning med högst 125 000 kr för sin sjuklönekostnad till den del den under perioden (6 månader) överstiger:

  • 0,5% av total lönekostnad om den uppgår till högst 1,5 miljoner kr,
  • 0,9% av total lönekostnad om den överstiger 1,5 miljoner kr men inte 3 miljoner kr,
  • 1,2% av total lönekostnad om den överstiger 3 men inte 6 miljoner kr,
  • 1,3% av total lönekostnad om den överstiger 6 men inte 10 miljoner kr, och
  • 1,5% av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens totala lönekostnad överstiger 10 miljoner kr.

Regeringens prop 2023/24:83, Socialförsäkringsutskottets betänkande 2023/2024:SfU 16