75 000 kr – tillfälligt höjt tak för ROT

Nu har riksdagen beslutat om en tillfällig höjning av taket för ROT-avdrag till 75 000 kr och att införa separata tak för ROT och RUT under perioden 1 juli 2024 till 31 december 2024.

Stöd till byggbranschen

Regeringen aviserade i budgetpropositionen om ett höjt tak för ROT-arbeten. Denna tillfälliga höjning av ROT-taket har sin grund i att regeringen temporärt vill främja sysselsättningen i byggsektorn under lågkonjunkturen i svensk ekonomi.

Det huvudsakliga syftet med ROT-avdraget är att minska svartarbetet och att öka arbetsutbudet.

Ett tillfälligt höjt tak för rotavdraget kan bidra till att efterfrågan på ROT-arbete ökar under en period då efterfrågan på övriga bygg- och anläggningsarbeten bedöms minska. Detta kan till viss del upprätthålla produktionen och sysselsättningen i byggsektorn.

75 000 kr och separata tak

Riksdagen har beslutat att tillfälligt höja taket för ROT-avdraget och att det tillfälligt införs separata tak för ROT- respektive RUT-avdraget.

Detta innebär att taket för ROT-avdraget ska vara 75 000 kr/person och taket för RUT-avdraget 75 000 kr/person under 2024.

Det ska jämföras med dagens regler där taket för ROT-avdraget är 50 000 kr och det gemensamma taket, för både ROT och RUT, uppgår till 75 000 kr/person.

Beslutet beräknas minska skatteintäkterna med 960 miljoner kr under 2024.

Ikraftträdande

Bestämmelserna träder i kraft 1 juli 2024 och upphöra att gälla vid utgången av december 2024.

Det innebär att fram till 30 juni 2024 får högst 50 000 kr användas för ROT-avdrag och högst 75 000 kr sammanlagt för ROT- och RUT-avdrag.

Regeringens prop 2023/24:86, Skatteutskottets betänkande 2023/24:SkU24