Inkomstbaserad arbetslöshetsförsäkring

Nu har regeringen presenterat propositionen där man föreslår en ny lag som innebär att arbetslöshetsförsäkringen ska baseras på inkomst av förvärvsarbete i stället för på arbetad tid.

Tung administration

För att få rätt till arbetslöshetsersättning enligt dagens bestämmelser måste ett arbetsvillkor vara uppfyllt. Att ange uppgifter om arbetad tid till arbetslöshetskassan är ofta svårt och framför allt är uppgifterna svåra att kontrollera i efterhand. Det är en tung administrativ börda för både arbetsgivare och arbetslöshetskassor. För att förenkla och förtydliga hanteringen av arbetslöshetsförsäkringen ska beräkningen nu göras på inkomst i stället för arbetad tid. Det kommer administrativt att leda till en lättare hantering för både arbetsgivare och arbetslöshetskassor. Handläggningstiden förväntas också att kortas ner, vilket leder till kortare väntetider för de sökande.

Några viktiga övergripande förändringar

Till stora delar kommer nuvarande regler att gälla framöver. Fortsättningsvis gäller villkor om att den sökande är arbetslös och står till arbetsmarknadens förfogande. Tanken med arbetslöshetsförsäkringen är att den ska ge en ekonomisk trygghet för den som ställer om mellan två arbeten. Det är fortsatt arbete som ligger till grund för rätt till arbetslöshetsersättning.

En förutsättning för de förslagna ändringarna i regelverket är att arbetsgivaren numer lämnar in månadsvisa uppgifter i arbetsgivardeklarationen på individnivå. Det gör att inkomstuppgifterna går att hämta från Skatteverket och att en beräkning per månad kommer att kunna göras. Möjligheten till fusk och brott kommer också att minska på grund av att ersättningen baseras på de uppgifter som har lämnats i arbetsgivardeklarationerna. Arbetslöshetskassorna kommer således att lättare kunna kontrollera att uppgifterna är korrekta. Uppgifter om arbetad tid som nuvarande arbetslöshetsförsäkring baseras på, är svårare att kontrollera.

En viktig förändring är att den nya försäkringen kommer att omfatta fler. De som har en svagare förankring på arbetsmarknaden kommer i fler fall än idag att få arbetslöshetsersättning. Ersättningen kommer dock inte att lämnas under lika lång tid som den som har jobbat länge och har en starkare förankring på arbetsmarknaden.

Arbetsvillkoret ersätts av inkomstvillkor

Ett inkomstvillkor är, liksom dagens arbetsvillkor, en förutsättning för att man ska kvalificera sig för rätt till arbetslöshetsersättning. Ett inkomstvillkor föreslås kunna uppfyllas på två sätt – enligt huvudregeln eller alternativregeln.

Huvudregeln

Enligt huvudregeln ska inkomstvillkoret vara uppfyllt om man inom en ramtid (normalt 12 månader innan ansökan) har haft

  • en viss minsta sammanlagd inkomst av förvärvsarbete, och
  • en viss minsta inkomst av förvärvsarbete per månad under minst fyra månader.

Alternativregeln

Om en sökande inte uppfyller inkomstkravet enligt huvudregeln, punkt 1, ska man ändå kunna få ersättning om endast punkt 2 är uppfyllt. En sökande ska kunna få arbetslöshetsersättning med stöd av alternativregeln under två ersättningsperioder. Därefter måste man uppfylla inkomstvillkoret enligt huvudregeln för att på nytt få rätt till ersättning.

Tydligare omställningsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkringen ska fortsatt vara en omställningsförsäkring. Det innebär att ersättningen trappas ner under tiden en sökande är arbetslös. Det ska således uppmuntra till att vilja ställa om till nytt arbete. Det nya reglerna kommer i omställningen att innebära en mer successiv och enhetlig nedtrappning. Ersättningen under nedtrappningen kommer att trappas ner under perioden när sökande är arbetslös och ersättningsperiodens längd ska differentieras utifrån sökandes arbetsmarknadsförankring.

Ikraftträdande

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 oktober 2025.

Prop 2023/24:128