Nekas ROT-avdrag för ombyggnad av uthus

Ombyggnaden av befintliga uthus gav inte rätt till ROT-avdrag eftersom byggnaderna ansågs vara fristående och en nybyggnation – inte en om- och tillbyggnad.

Renovering av garage och förråd

Två makar ansökte 2015 om bygglov för en om- och tillbyggnad av befintliga uthus. Skisserna visade att ett av uthusen skulle byggas om till garage och att en tillbyggnad av ett förråd skulle göras. Bygget beräknades pågå under en lång tid eftersom det krävdes ett visst hantverk. Enligt byggplanen startade bygget med ombyggnation av förrådet och sedan garaget. Ett portlider skulle förbinda de båda byggnaderna.

Skatteverket gör kontrollbesök

I november 2018 gör Skatteverket en kontroll hos makarna för att se om byggnaderna uppfyller kravet för att få ROT-avdrag. Skatteverket konstaterar i samband med kontrollen att ett förråd har uppförts samt en mindre byggnad i form av ett tak på stolpar, ett så kallat portlider. Förrådet är inte hopbyggt med det befintliga uthuset då det finns en luftspalt mellan byggnaderna. Skatteverket gör vid besöket bedömningen att förrådet med portlidret är en nybyggnation – inte en om-eller tillbyggnad. Detta med anledning av att förrådet alltså inte är tillräckligt hopbyggt med befintligt uthus för att anses utgöra en tillbyggnad.

I och med detta beslutar Skatteverket att skattereduktionen för ROT-arbetet ska återbetalas av utförarna.

Nybyggnation eller om- och tillbyggnad

Enligt reglerna om ROT-avdrag ger en nybyggnation inte rätt till ROT-avdrag. Däremot om förrådet och garaget skulle vara hopbyggt med en befintlig byggnad är uppförandet att jämställa med en om- eller tillbyggnad som ger rätt till ROT-avdrag. Om dörr saknas, måste minst 75% av den nya byggnadens ytterväggar vara förenad med befintlig byggnad för att den nya byggnaden ska anses vara hopbyggd med befintlig byggnad och därmed utgöra en tillbyggnad.

Planerat slutresultat avgörande enligt Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten är i sin bedömning enig med Skatteverket. Under perioden för genomförandet av bygget ansåg man liksom Skatteverket att det var fråga om en tillbyggnad. Slutresultatet visar dock att det är en om- och tillbyggnad av det befintliga förrådet, men detta efter att makarna har gjort anpassningar i efterhand, och på så vis läkt det. I samband med Skatteverkets kontroll frågade makarna vad som krävdes för att få ROT-avdrag och gjorde alltså i samband med det nya skisser som lämnades till kommunen där ändringarna framgick. Förvaltningsrätten ansåg dock att det är det resultat som planeras när arbetet genomförs som är avgörande. De skisser som makarna upprättat i efterhand påverkar alltså inte rätten till ROT-avdrag.

Kammarrätten gör samma bedömning

Makarna överklagade domen, men kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten och nekade ROT-avdragen. Utförarna (byggföretagen) av ROT-arbetet skulle därmed återbetala den preliminära skattereduktionen för ROT-avdragen som Skatteverket betalat ut.

Domen är i skrivande stund inte överklagad.

Kammarrätten i Stockholm 2893-23