Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

Regeringen har nu presenterat propositionen som innebär en höjning av jobbskatteavdraget och att åldersgränsen för att få ta del av jobbskatteavdraget för äldre höjs från 65 år till 66 år. Man vill också återinföra en indexering av jobbskatteavdraget för äldre genom en koppling till prisbasbeloppet. Förslagen har tidigare aviserats i höstens budgetproposition.

Tidöavtalet – förslag inför budgetpropositionen

I våras remitterade regeringen ett antal förslag till lagrådet för att ha en rad förslag förberedda inför de budgetförhandlingar som skulle ske mellan partierna som står bakom Tidöavtalet. Bland dessa förslag fanns just höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer.

Men förslaget från maj ändrades, och i årets budgetproposition aviserade regeringen att ett förslag som ”kostar” mer att genomföra (från 8 miljarder kr till 11 miljarder kr) skulle hamna på riksdagens bord. Propositionen har nu presenterats och det innebär att jobbskatteavdraget höjs mer än vad som var planen i maj.

Förstärkt jobbskatteavdrag

I syfte att förstärka drivkrafterna till arbete bör det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas, enligt regeringen. För att få största möjliga effekt på arbetsutbud och sysselsättning bör skattesänkningen främst rikta sig till heltidsarbetande med låga– och medelhöga inkomster.

I genomsnitt kommer skattereduktionen öka med knappt 2 600 kr/år för de som berörs av förslaget, enligt regeringen.

Jobbskatteavdrag för äldre

Regeringen anser också att det är viktigt att jobbskatteavdraget för äldre fortsatt utgör en relevant drivkraft för personer att stanna kvar på arbetsmarknaden.

Man vill därför förstärka jobbskatteavdraget för äldre så att det alltid är förmånligare – vid alla inkomstnivåer – än det ordinarie jobbskatteavdraget. I genomsnitt bör detta jobbskatteavdrag öka med ca 1 300 kr/år.

Regeringen föreslår också att jobbskatteavdraget för äldre ska indexeras (koppling till prisbasbeloppet) så att det följer prisutvecklingen i samhället på samma sätt som det ordinarie jobbskatteavdraget.

Denna indexering har funnits tidigare men togs bort 2009 för att förenkla beräkningen.

Jobbskatteavdrag för äldre – 65 år ändras till 66 år

Jobbskatteavdrag för äldre får man idag när man fyllt 65 år vid årets ingång, dvs från och med det år man fyller 66 år. Samtidigt har åldersgränsen för att ta del av det förhöjda grundavdraget för pensionärer höjts från 65 till 66 år (från det år man fyller 67 år).

Regeringen tycker att det är lämpligt att dessa åldrar följs åt, varför man föreslår att endast personer som vid årets ingång har fyllt 66 år (från det år man fyller 67 år) kan ta del av jobbskatteavdraget för äldre.

Sänkt skatt för pensionärer – fyllda 66 år

Regeringen vill också sänka skatten rent generellt för äldre, även om man inte arbetar utan lever på sin pension. Detta genom en höjning av det förhöjda grundavdraget som gäller för personer fyllda 66 år (från det år man fyller 67 år).

I genomsnitt bör skatten sänkas med ca 1 300 kr/år genom denna höjning.

Ingen sänkt marginalskatt – avtrappningen blir kvar

I förslaget från maj ville regeringen sänka marginalskatten genom att den avtrappning som sker vid högre inkomstnivåer inom jobbskatteavdragssystemet skulle slopas. Detta både för det vanliga jobbskatteavdraget och jobbskatteavdraget för äldre.

Även den avtrappning som sker av det förhöjda grundavdraget vid höga inkomster, ville man slopa.

Dessa förslag finns dock inte med i regeringens proposition.

Ikraftträdande

Enligt förslaget ska lagändringarna träda i kraft 1 januari 2024 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter 31 december 2023.

Regeringens proposition 2023/24:13