Tjänstepensioner ska beskattas i Sverige

Enligt kammarrätten ska tjänstepension som betalats ut till en person bosatt i Portugal SINK-beskattas i Sverige från och med 1 januari 2022.

Flera kammarrättsdomar

Det har kommit flera kammarrättsdomar om hur tjänstepensioner som betalats ut till personer bosatta i Portugal ska beskattas. Fallen, som har liknande förutsättningar, har sin grund i att utbetalningar från svenska tjänstepensioner till personer bosatta i Portugal tidigare inte beskattades i Sverige.

De fördelaktiga reglerna berodde på det skatteavtal som Sverige hade med Portugal. Sverige sa dock upp skatteavtalet och reglerna upphörde att gälla 1 januari 2022. Enligt övergångsbestämmelserna ska dock det gamla avtalet även i fortsättningen tillämpas om det är fråga om

  • källskatter på belopp som förvärvats före ikraftträdandet,
  • andra skatter på inkomst, på skatt som tas ut för beskattningsår som har påbörjats före ikraftträdandet.

Det kammarrätten har tagit ställning till är vad som menas med den första punkten belopp som har förvärvats före ikraftträdandet.

Skatteverket påförde SINK-skatt

I ett av fallen handlade det om Anders som är bosatt i Portugal sedan flera år och som lever på inkomster från sin tjänstepensionsförsäkring. Under den tiden Anders har bott i Portugal har han inte betalat svensk skatt, vilket han heller inte gjorde för beskattningsåret 2022, då de nya reglerna började att gälla.

Skatteverket beslutade att för 2022 påföra Anders 25% skatt enligt reglerna om Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK-skatt. Skatteverket menade att undantaget i övergångsbestämmelserna inte avser vilket år den pensionsgrundande inkomsten har upparbetats utan viket år pensionen utbetalades.

Beslutet överklagades

Anders ansåg att Skatteverket hade tolkat övergångsbestämmelserna fel och överklagade beslutet. Enligt Anders var övergångsbestämmelserna tillämpliga eftersom hans tjänstepensionsförsäkring hade förvärvats och uttagen har påbörjats före ikraftträdandet av de nya reglerna. Enligt Anders tolkning betyder begreppet ”förvärvat” att inkomsten var intjänad (förvärvad) innan de nya reglerna trädde ikraft. Han påpekade också att det finns ett förbud mot retroaktiv beskattning.

Förvaltningsrätten höll med Skatteverket

Förvaltningsrätten började med att konstatera att det inte rör sig om någon retroaktiv beskattning eftersom det inte kommer att tas ut någon skatt på utbetalningar som har skett före 1 januari 2022.

Enligt förvaltningsrätten skulle övergångsbestämmelserna tolkas utifrån vad om gällt enligt det ursprungliga skatteavtalet och dess engelska lydelse. Precis som Skatteverket tyckte förvaltningsrätten att det gamla skatteavtalet inte var tillämpligt på utbetalningar som var gjorda efter 1 januari 2022.

Tjänstepensionen ska beskattas enligt kammarrätten

Domen överklagades men kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten och ansåg att det upphävda skatteavtalet inte är tillämpligt på belopp som har utbetalats 1 januari 2022 och senare. Anders ska därmed betala SINK-skatt på sina inkomster från och med beskattningsåret 2022.

Domen är i skrivande stund inte överklagad och vinner laga kraft i slutet av november.

Kammarrätten i Sundsvall 1859-22