25% moms på dressincykling

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är det full moms på tillhandahållandet av dressincykling på nedlagda järnvägsspår då det varken är idrottstjänst, persontransport eller museiverksamhet. Därmed fastställdes Skatterättsnämndens förhandsbesked.

6% moms på dressincykling?

Anna driver ett företag som erbjuder kunder att cykla dressin på ett nedlagt järnvägsspår.

Kunderna får tillgång till en dressincykel för en till tre personer under ett pass på fyra timmar. Cykeln, som väger ca 50 kg, förs framåt av en person åt gången och är utrustad med en bänk där de medföljande kan sitta. Spåret är ca 8 km långt och cykeln hämtas och lämnas vid samma ställe utmed spåret.

Anna vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) med frågan om vilken momssats som ska användas på tillhandahållande. Annas uppfattning var att det skulle vara 6% moms på tillhandahållandet eftersom det kunde röra sig om antingen idrottslig verksamhet, persontransport eller museiverksamhet.

25% moms enligt SRN

SRN hänvisade till tidigare praxis där det framgår att enbart det faktum att besökare på en anläggning ägnar sig åt fysisk aktivitet som bidrar till fysiskt välbefinnande inte är tillräckligt för att det ska vara fråga om en idrottstjänst. För att så ska vara fallet krävs det att aktiviteten, utifrån en helhetsbedömning av omständigheterna, utgör idrottslig eller fysisk träning. Dressincykling har inte något uttalat tränings-, prestations-, eller tävlingsmoment och det krävs heller ingen handledning eller instruktör.

Med hänsyn till detta och till anläggningens karaktär kan dressincykling enligt SRN inte betraktas som idrott i momssammanhang, utan är snarare ren rekreation och nöje med 25% moms.

SRN ansåg heller inte att det kunde röra sig om en persontransport eller om museiverksamhet.

Förhandsbeskedet överklagades och har nu avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Förhandsbeskedet fastställdes

HFD börjar med att konstatera att det inte kan röra sig om personbefordran då det är kunderna själva som ombesörjde transporten.

HFD anser vidare att aktiviteten, som saknar prestations- och tävlingsmoment, visserligen kan vara ansträngande men kan inte anses vara idrottslig eller fysisk träning. Aktiviteten har snarare karaktären av nöje och rekreation. Tjänster inom idrottsområdet med 6% moms är alltså inte tillämpligt.

HFD anser heller inte att aktiviteten kan ha 6% moms på den grunden att det är museiverksamhet. Verksamheten består av järnvägsspåret och dressincyklar. Kunden får cykla eller följa med, sittande på bänken, och under färden uppleva omgivningarna. Detta kan enligt HFD inte anses vara ett anordnande i museiverksamhet av utställningar för allmänheten.

HFD anser istället att tillhandahållandet av dressincykling är uthyrning av fordon. Därmed fastställdes Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Högsta förvaltningsdomstolen 2823-23