Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

Regeringen aviserar nu i höstens budgetproposition en höjning av jobbskatteavdraget och att åldersgränsen för att få ta del av jobbskatteavdraget för äldre höjs från 65 år till 66 år. Man vill också återinföra en indexering av jobbskatteavdraget för äldre genom en koppling till prisbasbeloppet.

Tidöavtalet – förslag inför budgetpropositionen

I våras remitterade regeringen ett antal förslag till lagrådet för att ha en rad förslag förberedda inför de budgetförhandlingar som skulle ske mellan partierna som står bakom Tidöavtalet. Bland dessa förslag fanns just höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer.

Men förslaget från maj har nu ändrats, och 7 september presenterade regeringen en ny lagrådsremiss med förslag som ”kostar” mer att genomföra (från 8 miljarder kr till 11 miljarder kr) och alltså innebär att jobbskatteavdraget höjs mer än vad som var planen i maj.

Förstärkt jobbskatteavdrag

I syfte att förstärka drivkrafterna till arbete bör det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas, enligt regeringen. För att få största möjliga effekt på arbetsutbud och sysselsättning bör skattesänkningen främst rikta sig till heltidsarbetande med låga– och medelhögainkomster.

I genomsnitt bör skattereduktionen öka med 2 600 kr/år för de som berörs av förslaget, enligt regeringen.

Förslaget får följande effekt för personer upp till 66 år:

Arbetsinkomst Ändrad skatt, kr Ändrad skatt, % av inkomst Totalt ändrad skatt i %
100 000 0 0 0
200 000 - 186 -0,1 - 0,6
300 000 - 1 356 -0,5 - 2,4
400 000 - 2 527 - 0,6 - 3,0
500 000 - 3 251 - 0,7 - 2,8
600 000 - 3 251 - 0,5 - 2,2
750 000 - 3 251 - 0,4 - 1,5
1 000 000 - 3 251 - 0,3 - 0,9
1 500 000 - 3 251 - 0,2 - 0,5

Jobbskatteavdrag för äldre

Regeringen anser också att det är viktigt att jobbskatteavdraget för äldre fortsatt utgör en relevant drivkraft för personer att stanna kvar på arbetsmarknaden.

Man vill därför förstärka jobbskatteavdraget för äldre så att det alltid är förmånligare – vid alla inkomstnivåer – än det ordinarie jobbskatteavdraget. I genomsnitt bör detta jobbskatteavdrag öka med ca 1 300 kr/år.

Regeringen föreslår också att jobbskatteavdraget för äldre ska indexeras (koppling till prisbasbeloppet) så att det följer prisutvecklingen i samhället på samma sätt som det ordinarie jobbskatteavdraget.

Denna indexering har funnits tidigare men togs bort 2009 för att förenkla beräkningen.

Jobbskatteavdrag för äldre – 65 år ändras till 66 år

Jobbskatteavdrag för äldre får man idag när man fyllt 65 år vid årets ingång, dvs från och med det år man fyller 66 år. Samtidigt har åldersgränsen för att ta del av det förhöjda grundavdraget för pensionärer höjts från 65 till 66 år (från det år man fyller 67 år).

Regeringen tycker att det är lämpligt att dessa åldrar följs åt, varför man föreslår att endast personer som vid årets ingång har fyllt 66 år (från det år man fyller 67 år) kan ta del av jobbskatteavdraget för äldre.

Sänkt skatt för pensionärer – fyllda 66 år

Regeringen vill också sänka skatten rent generellt för äldre, även om man inte arbetar utan lever på sin pension. Detta genom en höjning av det förhöjda grundavdraget som gäller för personer fyllda 66 år (från det år man fyller 67 år).

I genomsnitt bör skatten sänkas med ca 1 300 kr/år genom denna höjning (i majförslaget föreslogs en sänkning med ca 1 100 kr).

Förändring i skatt för personer över 66 år till följd av förslaget om ytterligare förhöjt grundavdrag:

Arbetsinkomst Ändrad skatt, kr Ändrad skatt, % av inkomst Totalt ändrad skatt i %
100 000 0 0 0
200 000 - 188 -0,1 - 0,6
300 000 - 1 291 -0,4 - 2,3
400 000 - 2 450 - 0,6 - 2,9
500 000 - 3 224 - 0,6 - 2,8
600 000 - 3 224 - 0,5 - 2,2
750 000 - 3 187 - 0,4 - 1,4
1 000 000 - 3 186 - 0,3 - 0,9
1 500 000 - 3 186 - 0,2 - 0,5

Ikraftträdande

Enligt förslaget ska lagändringarna träda i kraft 1 januari 2024 och tillämpas på beskattningsår som börjar efter 31 december 2023.

Lagrådsremiss 7 september 2023, Regeringens proposition 2023/24:1