Momsfri utbildning och underentreprenörer

De senaste åren har begreppet momsfri utbildning när det gäller underleverantörer blivit allt snävare, och väldigt många visar sig istället hamna i kategorin personaluthyrning. Nu har Skatteverket kommit med ett nytt ställningstagande – med anledning av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen – som innebär att det nu rimligen inte är många alls som kan betrakta sig som underentreprenör av momsfri utbildning.

Momsfri utbildning

Enligt momslagen är följande utbildningar momsfria:

  • Grundskole-, gymnasie- och högskoleutbildning som anordnas av det allmänna (stat, landsting och kommun) eller av en utbildningsanordnare som godkänts av det allmänna (s k erkänd utbildningsanordnare).
  • Övrig utbildning som ger rätt till studiestöd enligt studiestödslagen eller sådant bidrag för korttidsstudier som får fördelas av LO, TCO, Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd eller av Sametinget.

Även varor eller tjänster som omsätts som ett led i utbildningen är momsfria.

Utbildning som tillhandahålls av utbildare mot ersättning från en uppdragsgivare, som själv utser de personer som ska utbildas (uppdragsutbildning), omfattas av momsfriheten endast om utbildningen ingår i en av uppdragsgivaren bedriven egen utbildning (se nedan).

Annan form av lärande, som vi brukar kalla utbildning, är inte utbildning enligt momslagen utan i regel momspliktigt med 25% och kallas i momslagen för informationstjänster.

Underentreprenörer – dom från HFD

I våras kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) där man kom fram till att ett företag som hade i uppdrag att tillhandahålla kurser (kommunikativ svenska) till en yrkeshögskola, inte omfattades av undantaget för utbildning utan det handlade om momspliktig personaluthyrning.

Skatteverket meddelade då att de skulle analysera denna dom, innan de meddelade om de ansåg att domen innebar någon ändring i deras uppfattning om gällande rätt inom området.

Nu har man funderat klart, och analysen har lett till ett nytt ställningstagande som innebär att ännu färre underentreprenörer än tidigare ska anses tillhandahålla momsfri utbildning.

SKV – endast i undantagsfall momsfri utbildning

Undantaget i momslagen för utbildning omfattar den som tillhandahåller utbildning direkt till eleverna, till det allmänna eller till någon annan som i sin tur tillhandahåller undantagen utbildning. För detta krävs att utbildningen tillhandahålls av en aktör för egen räkning och under eget ansvar.

Skatteverket menar att det är underentreprenören som måste visa att denne tillhandahåller utbildningstjänsten under sådant eget ansvar att tjänsten omfattas av undantaget från moms.

Underentreprenörer kommer enligt Skatteverket endast i undantagsfall att kunna omfattas av momsundantaget för utbildningstjänster. Det normala kommer att vara momspliktig personaluthyrning.

Led i utbildning

Tjänster (som inte i sig är utbildningstjänster) och varor som är ett led i utbildningen är också momsfria.

Som exempel på vad som kan vara ett led i utbildningen nämner Skatteverket skolans försäljning till eleverna av kompendier som framställts inom skolan och en skolas försäljning av restaurangtjänster och logi till eleverna på en internatskolas elevhem.

Däremot är det inte ett led i utbildning om logi tillhandahålls eleverna på annat sätt än på ett elevhem, t ex på ett hotell.

Led i utbildningen är det inte heller när en restaurangskola har öppet för allmänheten under luncher då sådana tjänster tillhandahålls i konkurrens med kommersiella företag.

Uppdragsutbildning

En uppdragsutbildning som en erkänd utbildningsanordnare erbjuder till t ex företag eller myndigheter i konkurrens med kommersiella utbildare är normalt momspliktig.

Skatteverkets ställningstagande, 8-1170163