Förstärkt omställningsstöd förlängs

EU-kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att förlänga det förstärkta omställningsstödet och regeringen har därför tagit ett förordningsbeslut om förlängt förstärkt omställningsstöd för augusti 2020–april 2021.

Fem nya stödperioder

Tidigare infördes ett förstärkt omställningsstöd för perioden juni–juli 2020. Förlängningen innebär nu att stöd kan sökas för fem nya stödperioder:

 • augusti–oktober 2020
 • november–december 2020
 • januari–februari 2021
 • mars 2021
 • april 2021.

Särskild regel för säsongsföretag

Det införs en särskild regel för så kallade säsongsföretag. Dessa kan välja att söka stöd för hela niomånadersperioden som en enda stödperiod. För att kvalificeras som säsongsföretag krävs att företaget haft minst 75% av räkenskapsårets omsättning under en period på sex sammanhängande kalendermånader.

Endast företag som drabbats av förbud

Det förstärkta omställningsstödet gäller endast företag som har berörts av restriktioner och förbud kring resor, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Förteckningen över restriktioner som kvalificerar för stöd har utökats med det tillfälliga serveringsförbud av alkohol som gällde till och med 11 april och den begränsning av serveringsställens öppettider som gällde till och med 30 juni.

Omsättningstapp

Precis som tidigare är ett grundläggande villkor för stöd att företaget haft ett visst nettoomsättningstapp jämfört med samma månad eller månader 2019. Tröskeln för omsättningstapp är 40% för stödperioden augusti–oktober 2020 och 30% för övriga stödperioder. Precis som tidigare är även ett ytterligare krav att ett omsättningstapp som motsvarar minst 25% av referensperiodens nettoomsättning ska ha orsakats av vissa restriktioner.

Andra krav

Förutom omsättningstappet krävs det att bland annat följande krav också är uppfyllda:

 • Företaget bedriver näringsverksamhet i Sverige och har godkänts för F-skatt.
 • Omsättningen uppgick till minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutats närmast före 1 maj 2020.
 • Stödet, beräknat som en andel av de fasta kostnaderna, är minst 5 000 kr.
 • Företaget inte har gjort eller beslutat om vissa värdeöverföringar, t ex utdelning och återbetalning av aktieägartillskott, under perioden april 2020–december 2021.
 • Företaget har uttömt möjligheterna till andra motsvarande stöd och försäkringsersättningar (gäller dock inte omställningsstöd för augusti 2020–september 2021, omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020–juni 2021, omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–juni 2021).
 • Företaget är inte ett företag som lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas på.
 • Företaget lämnar in ett revisorsintyg, om det sökta beloppet är minst 100 000 kr.
 • Företaget får inte vara på obestånd, ha skatte- eller avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogden för indrivning eller ha näringsförbud.

Ersättning och tak

Stöd lämnas i likhet med tidigare som en andel av de fasta kostnaderna. Hur stor andel som ersätts beror på hur stort procentuellt omsättningstapp som orsakats av de kvalificerande restriktionerna. Det högsta möjliga stödbeloppet är motsvarande 40 miljoner kr per företag och månad. Om företaget har fått ordinarie omställningsstöd för samma period ska sådant stöd avräknas.

Går att söka från 16 augusti

Stödet kan sökas hos Skatteverket från och med 16 augusti. Sista ansökningsdag är 31 oktober.

Regeringens förordningar 2021:194, 2021:830