Vårpropositionen 2021

Riksdagen har klubbat igenom vårens budgetproposition. Beslutet innebär inga skattesänkningar, däremot innebär beslutet flera åtgärder för att hantera pandemins effekter på arbetsmarknaden.

Åtgärder för att mildra pandemins effekter

Vårens budgetproposition handlade självklart om pandemin och om åtgärder för att ta Sverige ur den kris som pandemin har orsakat.

Regeringen har sedan budgetpropositionen för 2021 lämnades i höstas vid en rad tillfällen lämnat extra propositioner med förslag till ändringar i statens budget för 2021. Detta för att begränsa smittspridningen, genomföra vaccinationer och i övrigt dämpa de negativa konsekvenserna pandemin har haft i samhället. Det har lett till ett antal åtgärder som t ex förlängt stöd för korttidsarbete, omställningsstöd och omsättningsstöd.

Riksdagen har nu klubbat igenom vårpropositionen vilket innebär ytterligare åtgärder som är nödvändiga för att mildra pandemins effekter för Sverige och svensk ekonomi. De förslag som presenteras i samband med vårpropositionen hamnar totalt på nästan 45 miljarder kr.

Nya jobb och utbildningsmöjligheter

Pandemin har slagit hårt mot delar av arbetsmarknaden och riksdagen har därför beslutat att mer pengar ska ges till detta område, bland annat ges 180 miljoner kr för att skapa fler sommarjobb och 7,8 miljoner kr för att skapa introduktionsjobb.

Mot bakgrund av utvecklingen på arbetsmarknaden vill riksdagen även satsa på utbildningsområdet. Därför ökas anslaget för t ex sommarkurser på universitet och högskola med ca 120 miljoner kr och anslaget för vuxenutbildning ökas med ca 1,15 miljarder kr.

Mer pengar till korttidsarbete

Riksdagen beslutade tidigare i år att stödet vid korttidsarbete skulle förlängas till och med juni. Regeringen har även aviserat om att stödet vid korttidsarbete ska förlängas ytterligare och även gälla för perioderna juli–september 2021. Riksdagen bedömer nu att efterfrågan på stöd vid korttidsarbete förväntas vara högre än vad som tidigare beräknats. Därför har det nu beslutats att anslaget ökas med 3,18 miljarder kr (anslaget för kompetensinsatser föreslås också öka med 185 miljoner kr).

Mer pengar till hyresstöd

Tidigare i vår återinfördes stödet för hyreskostnader för perioden 1 januari–31 mars 2021. Regeringen har också aviserat om att förlänga hyresstödet med ytterligare två kvartal, för perioden 1 april–30 september 2021. Riksdagen har därför beslutat att anslaget ska ökas med 3 miljarder kr.

Mer pengar till rehabilitering

Reglerna om rehabiliteringskedjan innebär att sjukskrivna som får sjukpenning ska prövas mot normalt förekommande arbeten efter dag 180 och dag 365.Regeringen beslutade dock om ett tillfälligt undantag från dessa regler när återgången till det vanliga arbetet har förskjutits då vård eller rehabilitering har försenats pga covid-19. Regeringen anser att detta undantag bör förlängas till och med 31 december 2021.

För att finansiera detta har riksdagen beslutat att anslaget ökas med 330 miljoner kr.

Mer pengar till solcellsstöd

Sedan årsskiftet kan man få skattereduktion för installation av grön teknik. Skattereduktionen ersatte det tidigare statliga stödet till privatpersoner för installation av solceller, där ett ansökningsstopp infördes 7 juli 2020. Detta stöd betalas ut allt eftersom ansökningar beviljas.

Pengarna för detta solcellsstöd har dock varit slut och därför har riksdagen beslutat att anslaget för detta ska ökas med 260 miljoner kr. På så vis ska man alltså möjliggöra att fler av de privatpersoner som har installerat och ansökt om solcellsstöd kan få ta del av stödet.

Övriga förslag

Riksdagen har även beslutat att ge ytterligare pengar till vaccinering och till vården. Riksdagen har också beslutat om ett ökat stöd till kollektivtrafiken, liksom ett ökat stöd till kultur-, idrotts- och evenemangssektorn.

Regeringens prop 2020/21:99, Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU21