Ändrade regler för moms vid handel med skrot

Riksdagen har beslutat att momsreglerna om omvänd moms vid handel med avfall och skrot ska ändras genom att kopplingen till nummer i Kombinerade nomenklaturen slopas.

Omvänd moms

Regler om omvänd momsskyldighet gäller vid handel med skrot och restprodukter mellan beskattningsbara personer (företag).

Säljaren lägger alltså inte på någon moms utan redovisar försäljningsbeloppet som momsfri omsättning. Köparen redovisar moms på inköpet och lyfter samma momsbelopp.

Kopplingen till KN-nummer

Vad som menas med metallskrot och restprodukter definieras idag av KN-nummer (Kombinerade nomenklaturen för EU-ländernas tullmyndigheter).

Riksdagen har nu beslutat att kopplingen till KN-numren slopas. Bedömningen av om en vara är avfall eller skrot är då inte längre beroende av hur varan klassificeras i tullhänseende. Man vill på så sätt få en bättre överensstämmelse med vad som enligt allmänt språkbruk avses med avfall och skrot.

Ny definition

Enligt den nya definitionen ska omvänd momsskyldighet tillämpas på:

  • avfall och skrot av järn, stål, koppar, nickel, aluminium, bly, zink, tenn och andra oädla metaller
  • omsmältningsgöt av järn och stål, och
  • avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer.

För att räknas som avfall och skrot ska det handla om

  • avfall från tillverkning eller mekanisk bearbetning samt
  • varor som är oanvändbara för sitt ursprungliga ändamål.

En vara är oanvändbar för sitt ursprungliga ändamål när den på grund av skada, sönderdelning, slitage eller annan orsak endast med orimligt stora resurser kan återställas för sitt ursprungliga ändamål. Det gäller t ex om det är sannolikt att kostnaden för återställandet överstiger vad man kan få ut vid en försäljning eller om priset för en ny vara är lägre än kostnaden för att återställa varan till ursprungligt skick.

Blandprodukter

För att en vara ska anses vara en sådan metallvara som faller in under definitionen ska den viktmässigt domineras av metall som finns med i uppräkningen. Om en vara även består av ett eller flera andra material ska dessa andra material endast vara en marginell del av varan eller inte vara av särskild betydelse för varans karaktär och funktion.

Exempel på varor som kan komma att falla in under den nya definitionen trots att de även består av annat material är t ex

  • cyklar och grillar av metall som även består av plast-och gummimaterial
  • avklippta kopparkablar med ett plasthölje
  • katalysatorer (den ädelmetall som finns i dessa utgör endast en marginell del av varan).

Ikraftträdande

Lagändringarna träder i kraft 1 oktober 2021.

Regeringens prop 2020/21:128, Skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU30