Riktålder för pension 2027

Det har kommit ett nytt begrepp, riktålder för pension.

Riktåldern för pension är det som i framtiden kommer att styra vid vilken ålder man kan tvingas i pension (avgångsskyldighet), när man tidigast kan börja ta ut sin ålderspension och ålder för uttag av garantipension. Men även en del andra åldersgränser i närliggande trygghetssystem kommer att styras av riktåldern för pension, det kan handla om åldersgränser för t ex sjukersättning och a-kassa. Regeringen har även föreslagit att riktålder för pension kommer att vara vägledande för åldersgränser i skatte- och avgiftssystemet.

Riktålder för pension styrs av vår medellivslängd som beräknas av SCB. Här görs alltså en direkt koppling från ålder till åtkomst av dessa trygghetssystem. Ingen mer debatt om höjd avgångsskyldighet och när man tidigast ska kunna börja ta ut sin pension – allt detta ska beräknas per automatik med utgångspunkt från riktåldern för pension.

Regeringen har nu kommit med en förordning som fastställer riktålder för pension 2027 till 67 år. Riktåldern ska nämligen bestämmas årligen och sex år innan den aktuella riktåldern ska tillämpas.