Stöd för hyreskostnader
– 1 januari – 31 mars 2021

Nu har regeringen beslutat om den förordning som innebär att det aviserade stödet för hyreskostnader under perioden 1 januari – 31 mars 2021 är sökbart med start 3 maj.

Stöd för hyreskostnader

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna på grund av coronapandemin beslutade riksdagen i våras att införa ett tillfälligt stöd till de hyresvärdar som sänkte hyrorna för hyresgäster i utsatta branscher. Hyresstödet motsvarade 50% av den nedsatta hyran och gällde för perioden 1 april – 30 juni 2020.

Regeringen meddelade i slutet av förra året att stödet ska återinföras och gälla under perioden 1 januari till 31 mars 2021. Efter det har riksdagen beslutat om finansieringen, EU har gett sitt godkännande och nu har regeringen beslutat om en ny förordning som reglerar stödet.

Tanken är dock att stödet ska vara utformat på samma sätt som tidigare. Nedan tittar vi på de regler som omger detta tidsbegränsade stöd för hyreskostnader.

Januari – mars 2021

Stödet ges om en överenskommelse träffas mellan hyresvärden och hyresgästen om en rabatt på hyran under perioden 1 januari till och med den 31 mars 2021. Staten svarar gentemot hyresvärden för en del av den rabatten.

Stöd med 50% av nedsättningen

Stödet ges med 50% av den överenskomna nedsättningen, dock högst ett belopp som motsvarar 25% av den ursprungliga hyran. Det sammanlagda stödet för en hyresgäst får vara max 800 000 euro.

Maxbeloppet 800 000 euro inkluderar lokalhyresstöd som utbetalats för perioden 1 april – 31 juni 2020, omställningsstöd som utbetalats för perioden 1 juni – 31 juli 2020 och statligt lån till researrangörer.

Det sammanlagda stödet beräknas utifrån det sammanlagda stöd som beviljats hyresgästen och andra företag i samma koncern. Det är alltså utifrån koncernförhållanden som maxbeloppet beräknas.

En fastighetsägare sätter ned hyran för en restaurang med 50% under januari – mars. Den ordinarie hyran är 22 000 kr/månad. Hyresnedsättningen blir 50% x 22 000 = 11 000 kr

Fastighetsägaren kan få stöd med 50% x 11 000 = 5 500 kr/månad i tre månader.

Vissa utsatta branscher

Stödet riktas såsom tidigare till vissa företag i hotell- och restaurangbranschen, detaljhandeln samt till vissa andra verksamheter som drabbats ekonomiskt med anledning av spridningen av covid-19. Vilka sektorer som är aktuella baseras på SNI-koder.

Stödet kommer bland annat att riktas mot företag i sällanköpshandel, främst butikshandel, och hotell- och restaurangbranschen som omfattas i sin helhet.

Av de andra verksamheter som omfattas kan nämnas biografer, resebyråverksamhet, arrangemang av kongresser och mässor, konstnärlig verksamhet, muséer, sporthallar, tandläkarverksamhet, hår och kroppsvård. Partihandel, varuhus-/stormarknadshandel.

Den kompletta listan med vilka branscher som omfattas av hyresstöd hittar du här.

Förutsättningar för att få stödet

För att få stödet gäller följande:

  • Ett avtal om hyra av lokal har tecknats med en hyresgäst i utsatt bransch senast 31 december 2020.
  • Hyran ska i avtalet vara helt eller delvis bestämd till ett fast belopp i kronor. Stödet avser alltså fast hyra och inte hyra som baseras på t ex hyresgästens omsättning. Om hyresgästen ska betala ett engångsbelopp till hyresvärden, med tillägg för värme, fastighetsskatt, index med mera så är alltså även dessa tillägg att betrakta som hyra. För att tilläggen ska ses som ett ”fast hyresbelopp” ska det klart framgå av hyresavtalet hur dessa beräknas (exempelvis kan en indexklausul eller en klausul gällande fastighetsskatt finnas med som bilaga).
  • Hyresgästen ska ha hyrt lokalen under perioden 1 januari–31 mars 2021.
  • Överenskommelsen om hyresnedsättning ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast 31 maj 2021 och nedsättningen ska gälla under perioden 1 januari–31 mars 2021. Hyran kan sänkas retroaktivt. Hyresvärden gör då en återbetalning till hyresgästen motsvarande hyressänkningen eller krediterar kommande hyresinbetalningar.
  • Den nya hyran ska vara lägre än det ursprungliga hyresavtalet för samma period. Övriga villkor ska vara oförändrade. Med detta menas att ändrat villkor inte får innebära en skärpning av hyresgästens skyldigheter. Ändrade villkor i syfte att underlätta för hyresgästen är däremot tillåtet. Det är alltså tillåtet att hyresgästen exempelvis medges anstånd med betalning eller får betala månadshyra i stället för kvartalshyra. Detta påverkar inte rätten till stödet.
  • Hyresgästen får inte 31 december 2019 ha haft ekonomiska svårigheter (t ex haft förbrukat aktiekapital, varit på obestånd, varit försatt i konkurs, varit föremål för skuldsanering eller företagsrekonstruktion).

Hyresvärden ansöker

Det är hyresvärden som ansöker om stödet i efterhand hos länsstyrelserna.

Från och med 3 maj 2021 är det möjligt att ansöka, och ansökan ska skickas senast 30 juni 2021.

Länsstyrelserna ansvarar för frågor om stöd, handläggning, beslut samt uppföljning av stöd som betalats ut.

Boverket ansvarar för ansökningsformulär och e-tjänst för stödet. Det är även Boverket som betalar ut beviljat stöd.

Moms på hyresstöd

För hyresvärdar som har momsfri uthyrning blir det ingen moms på stödet. Har hyresvärden frivillig momsregistrering anser Skatteverket att stödet ska ingå i ersättningen vid beräkning av beskattningsunderlaget för moms, eftersom det är ett bidrag som är direkt kopplat till priset.

April – juni 2021

Regeringen har också meddelat att de avser att förlänga stödet till att även gälla andra kvartalet 2021. Planen är att återkomma inom kort med ytterligare information om den aviserade förlängningen, men förlängningen kommer att följa utformningen av hyresstödet för perioden januari – mars 2021.

SFS 2021:273, Länsstyrelsen Stockholm