Moms på kundförluster under coronapandemin

Med anledning av den pågående coronapandemin lättade Skatteverket förra året på kraven på när den utgående momsen kan återföras. Nu förlängs dessa regler.

Kundförluster

För att få återföra utgående moms på en osäker kundfordran krävs det, enligt Skatteverket, att säljaren kan visa att det är sannolikt att betalning inte kommer att fås för en fordran. Detta kan bero på att kunden saknar betalningsförmåga eller på att fordran av något annat skäl i praktiken är omöjlig att driva in.

Vid en kundförlust får säljaren återföra den utgående momsen utan att utfärda en kreditnota. I sådant fall behöver köparen heller inte justera den avdragna ingående momsen. Om kunden mot förmodan betalar en kundförlust i efterhand ska säljaren redovisa utgående moms på den del av betalningen som kommit in.

Lättar på kraven

Den pågående coronapandemin har påverkat, och kommer att påverka, många företag ekonomiskt. De drabbade företagen har i många fall kraftigt minskat sin försäljning, vilket kan innebära att de har problem med att betala sina fakturor.

Med anledning av detta lättade Skatteverket förra året på kraven på när den utgående momsen kan återföras vid en kundförlust. Nu har Skatteverket beslutat att ha en fortsatt generös syn på frågan och förlänger därför tidsperioden under vilken fakturan ska ha utfärdats till 31 december 2021 (tidigare skulle fakturan ha utfärdats senast 31 december 2020).

Skatteverket anser att det under den pågående pandemin får anses sannolikt, och därmed kan presumeras, att köparen saknar möjlighet att betala sin skuld om samtliga följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Köparen är en beskattningsbar person.
  • Fakturan är utfärdad mellan 1 februari 2020 och 31 december 2021.
  • Det har gått minst tre månader sedan fordran förföll till betalning.
  • En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut.
  • Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap.

Är dessa förutsättningar uppfyllda får säljaren sätta ned beskattningsunderlaget för moms på grund av en kundförlust, även om det inte på något annat sätt är visat att den aktuella köparen saknar betalningsförmåga.

Om säljaren senare får helt eller delvis betalt ska momsen åter redovisas på den del av betalningen som har kommit in.

Skatteverkets ställningstagande 8-704665