Tiden med expertskatt förlängs

Riksdagen har beslutat att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas.

Från att enligt dagens regler gälla de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige utvidgas reglerna till att i stället gälla högst fem år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades.

Beslutet innebär att de svenska reglerna i större utsträckning motsvarar reglerna i andra europeiska länder, vilket gör svensk forskning mer konkurrenskraftigt.

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2021 och tillämpas första gången för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 maj 2020. Om vistelsen i Sverige påbörjas efter 31 maj 2020 och skattelättnad har beviljats före 1 januari 2021 kan man ansöka om förlängning till fem år från ankomsten till Sverige. En sådan ansökan ska göras till Forskarskattenämnden senast 31 mars 2021.