Permanent växa-stöd

Riksdagen har beslutat att de tillfälliga reglerna om växa-stöd ska bli permanenta.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter

2017–2018 infördes en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgiften för den först anställda. Reglerna innebär att enskilda näringsidkare, aktiebolag och handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare endast betalar ålderspensionsavgift (10,21%) för den först anställda under 24 månader.

Detta skulle handla om en tillfällig nedsättning, och tillämpas på ersättningar som betalas ut till och med 31 december 2021.

Växa-stödet blir permanent

För att underlätta för företag att anställa en första person och öka sysselsättningen så har riksdagen nu beslutat att reglerna om växa-stöd blir permanenta. Riksdagen har även beslutat om vissa mindre förändringar av reglerna.

Enmansföretag

För att ha rätt till växa-stödet enligt de permanenta reglerna ska företaget räknas som ett enmansföretag. Perioden under vilken arbetsgivaren ska ha varit enmansföretag ska vara från 1 januari 2017 eller sedan verksamheten påbörjats och fram till dess att anställningen påbörjas om det är senare. Med enmansföretag menas:

  • enskilda näringsidkare som bedriver aktiv näringsverksamhet och sedan 1 januari 2017 eller sedan verksamheten påbörjades inte har betalat ut någon avgiftspliktig ersättning till arbetstagare eller uppdragstagare
  • aktiebolag som sedan 1 januari 2017 eller sedan verksamheten påbörjades inte har betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning till någon annan än högst en delägare eller närstående till en sådan person
  • handelsbolag med högst två delägare som inte har betalat ut lön eller annan avgiftspliktig ersättning.

Personer som fått sammanlagt högst 5 000 kr i ersättning räknas inte som anställda.

Ett aktiebolag har två anställda delägare som äger 50% vardera av bolaget och som båda har tagit ut en lön på 200 000 kr var. 1 oktober 2021 anställer aktiebolaget en person. Eftersom båda delägarna har tagit ut lön har bolaget inte rätt till växa-stöd för den personen.

Hade bara en av delägarna tagit ut lön så hade bolaget uppfyllt kraven för att vara ett enmansföretag och bolaget hade därmed haft rätt till växa-stöd för den nyanställde.

För enskilda näringsidkare innebär detta en ändring i och med att tidpunkten för bedömningen av om företaget är ett enmansföretag flyttas från 1 januari 2016 till 1 januari 2017.

Inga anställda från närstående företag

Skatterabatten gäller inte en person som under kalenderåret eller något av de tre föregående kalenderåren är eller har varit anställd i en annan verksamhet som bedrivs direkt eller indirekt av samma arbetsgivare (företag i intressegemenskap) eller någon närstående till denne. Nuvarande regler är istället för den nya treårsperioden kopplade till anställningar från och med 1 januari 2016 (för enskilda näringsidkare) respektive 1 januari 2017 (för aktiebolag och handelsbolag).

Företag i intressegemenskap ses som en enda arbetsgivare. Med företag i intressegemenskap menas två företag som står under i huvudsak gemensam ledning. Med företag avses både juridiska och fysiska personer. En person som har både en enskild näringsverksamhet och ett aktiebolag kan alltså bara få ett växa-stöd för de båda företagen.

Inte delägare eller närstående till delägare

Skatterabatten gäller inte delägare eller företagsledare i aktiebolaget eller handelsbolaget eller närstående till någon sådan person.

Närstående

Som närstående räknas:

  • maka eller make
  • föräldrar
  • far- och morföräldrar
  • barn, barnbarn osv och deras makar
  • syskon och deras makar, barn, barnbarn osv.

Med makar menas (förutom personer som är gifta med varandra) även sambor som har eller har haft gemensamma barn, samt sambor som tidigare varit gifta.

Med barn menas (förutom biologiska barn) även adoptivbarn, styvbarn och fosterbarn.

Krav på anställningen

Följande villkor ska vara uppfyllda för växa-stödet:

  • anställningen ska omfatta minst tre månader i följd
  • arbetstiden ska uppgå till minst 20 timmar/vecka.

Kravet om en minsta arbetstid avser faktiskt arbetad tid på 20 timmar varje vecka. Om den anställde har haft frånvaro på grund av sjukdom eller vård av barn räknas även denna tid som arbetad tid.

Max nedsättning

Växa-stödet gäller för ersättningar upp till 25  000 kr per månad. På ersättningar över 25 000 kr per månad ska alltså fulla arbetsgivaravgifter betalas.

Ett bolag anställer den första personen med en månadslön på 40 000 kr. Bolaget ska som arbetsgivare betala 10,21% i avgifter på bruttolönen upp till och med 25 000 kr. På resterande 15 000 kr ska arbetsgivaren betala fulla avgifter om 31,42%.

Hur får man växa-stöd?

Företaget behöver inte ansöka om växa-stöd. Om företaget uppfyller villkoren för växa-stöd kryssar man i ruta 062 på individuppgiften för den anställde.

Stöd av mindre betydelse

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna räknas som ett stöd av mindre betydelse. Detta innebär att villkoren för dessa stöd måste vara uppfyllda om nedsättningen ska få göras. För företag som inte får några andra stöd av mindre betydelse är dessa villkor normalt uppfyllda.

Regionalt företagsstöd

Ersättning som omfattas av nedsättningen ger inte rätt till regional nedsättning av arbetsgivaravgifter i stödområdet.

Ikraftträdande

Lagändringarna träder i kraft 1 januari 2021 och tillämpas på ersättningar som betalas ut från och med 1 januari 2021.

Regeringens prop. 2020/21:14, Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU1