Skatteförslag mm i budgetpropositionen

I årets budgetproposition finns förslag och aviseringar om bland annat sänkt skatt för pensionärer, tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster, skattereduktion för grön teknik, grön skatteväxling, tillfälligt utökat växa-stöd, slopad schablonintäkt på uppskov.

Tillfälligt jobbskatteavdrag pga covid

Regeringen meddelar att ett förslag om en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster kommer att lämnas vid ett senare tillfälle. Tanken är en skattereduktion under 2021 och 2022 för att kompensera för ökade arbetskostnader till följd av pandemin, men den ska också fungera som en konjunkturstimulans.

Regeringen säger vidare att skattereduktionen ska få en tydlig låginkomsttagarprofil, och kommer att vara helt utfasad om man tjänar 50 000 kr/månaden eller mer.

Hur stor reduktionen kommer att bli är ännu oklart.

Skattereduktion på förvärvsinkomster

Finansdepartementet kom, bland annat med anledning av den gröna skatteväxlingen, i början av sommaren med ett förslag om skattereduktion för fysiska personer med förvärvsinkomster.

Regeringen aviserar nu att skattereduktionen som huvudregel ska uppgå till 1 500 kr per person och år och att den ska utgå för samtliga inkomster i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet.

Detta innebär att inkomst av arbete, pension, föräldrapenning, inkomst av enskild näringsverksamhet mm kommer att omfattas av skattereduktionen. Däremot omfattas inte inkomst av kapital.

För att få skattereduktionen bör man enligt regeringen ha en beskattningsbar förvärvsinkomst på minst 40 000 kr per år. Full skattereduktion på 1 500 kr bör ges vid en beskattningsbar förvärvsinkomst på minst 240 000 kr per år.

Regeringen avser att under 2020 återkomma med ett förslag som bör träda i kraft 1 januari 2021.

Fler RUT-tjänster och höjt tak

Regeringen föreslår att RUT-avdraget utvidgas med nya tjänster, samt att det sammanlagda taket för ROT- och ROT-avdraget höjs till 75 000 kr. Se separat artikel.

Skattereduktion för grön teknik

Regeringen föreslår att bidraget för solceller slopas för privatpersoner och att en skattereduktion för installation av grön teknik införs istället. Både material och arbete ska få räknas in i underlaget för skattereduktionen. Se separat artikel.

Inventarier – tillfällig skattereduktion

Regeringen aviserar om en tillfällig skattereduktion för företag som investerar. Skattereduktionen ska gälla alla fysiska och juridiska personer som redovisar inkomst av näringsverksamhet.

Tanken är att tidigarelägga och öka investeringar vilket ska öka takten i den ekonomiska återstarten efter pandemin.

Detta ska göras genom en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier. De inventarier som bör omfattas är maskiner och andra materiella inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten och som enbart får skrivas av genom årliga värdeminskningsavdrag.

Reduktionen blir 3,9% av anskaffningsvärdet och för att få reduktion krävs att inventarierna behålls under en viss tid.

Skattereduktion ska ges för inventarier som köps under 2021 och reglerna ska träda i kraft 1 januari 2022. Har man ingen (eller för lite) skatt att reducera, så får man spara outnyttjat utrymme till det kommande året.

Skattereduktionen beräknas kosta ca 7 miljarder för åren 2021 och 2022.

Slopad schablonintäkt på uppskov

Regeringen har tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet kommit överens om att slopa den s k flyttskatten, dvs schablonintäkten på uppskov med kapitalvinstbeskattning vid försäljning av privatbostadsfastigheter (se Uppskov i Faktabanken). Schablonintäkten är enligt dagens regler 0,5% av uppskovsbeloppet.

Syftet med slopandet är att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Slopandet ska gälla både befintliga och framtida uppskov.

Ändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

Justerad beräkning av bilförmån

Regeringen anser att förmånsvärdet för fri eller delvis fri bil är för lågt i förhållande till vad det kostar att äga en bil privat (exklusive drivmedel). Skattesystemet premierar alltså fossildrivna bilar jämfört med andra varor och tjänster på marknaden. Systemet innebär också att bilförmån är mer gynnat än kontant lön.

Enligt regeringen bör schablonberäkningen av förmånsvärdet bättre spegla marknadsvärdet. Regeringen föreslår därför en justering av den ränte- och prisbasbeloppsrelaterade delen av förmånsvärdet (se Bilförmån i Faktabanken).

Någon förändring av den nedsättning som gäller miljöbilar föreslås inte.

Exakt hur justeringen kommer att se ut är ännu inte klart. Regeringen avser att återkomma med ett konkret förslag under våren 2021.

Klimatbonus för miljöbilar

Regeringen har för avsikt att ändra förordningen om klimatbonusbilar. Klimatbonusen ska höjas från 60 000 kr till 70 000 kr för bilar som släpper ut noll gram koldioxid. Den högsta klimatbonusen för fordon som har utsläpp över noll blir ca 45 000 kr. Gränsen för vilka bilar som omfattas av klimatbonus höjs från 60 till 70 gram koldioxid per kilometer.

För att ytterligare stärka incitamenten för omställning till fossiloberoende fordon kommer regeringen senare under 2020 att återkomma med ett förslag om höjd malus (höjd koldioxidskatt) som föreslås träda i kraft 1 april 2021.

Sänkt skatt för pensionärer

Regeringen föreslår en höjning av det särskilda grundavdraget för personer fyllda 65 år vid årets ingång. Höjningen är ett led i regeringens strävan att få bort skillnaden i beskattning mellan pension och löneinkomster. Förslaget innebär att grundavdragsbeloppet höjs för personer som vid beskattningsårets utgång har fyllt 65 år och har inkomster mellan ca 213 000 och 1 418 000 kr. Vid inkomster över 1 418 000 kr minskas det förhöjda grundavdraget eftersom avtrappningen av jobbskatteavdraget (se Faktabanken) gör att skatten på dessa inkomster är högre för personer under 65 år.

Med denna förändring kommer den nuvarande skatteklyftan mellan pension och löneinkomster att vara helt borta.

De ändrade reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

Växa-stödet utvidgas

Regeringen meddelar att det under våren 2021 kommer att komma ett förslag om en tillfällig utökning av växa-stödet (se Arbetsgivaravgifter i Faktabanken).

Förslaget innebär att företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer, samt företag med en anställd och som anställer ytterligare en person, kommer att ges rätt till nedsättning av arbetsgivaravgifterna. Företaget behöver då endast betala ålderspensionsavgiften (10,21%) på den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kr/månad.

Nedsättningen ska enligt det kommande förslaget gälla anställningar under perioden 1 juli 2021–31 december 2022.

Regeringen har tidigare även föreslagit att reglerna om växa-stöd för en person ska göras permanenta.

Ungdomsrabatterade arbetsgivaravgifter

Regeringen aviserar om en tidsbegränsad ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften.

Det ska gälla ungdomar mellan 19–23 år under perioden 1 april 2021 – 31 mars 2023.

Rabatten blir 37% av arbetsgivaravgifterna (31,42%), vilket innebär att arbetsgivaravgiften blir 19,73% för de som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år.

Nedsättningen är begränsad till ersättningar på högst 25 000 kr/mån. På överskjutande delar blir det fulla arbetsgivaravgifter.

Enligt regeringens beräkningar innebär förslaget sänkt skatt för företagen på ca 18 miljarder kr under perioden, och tanken är att detta ska vara ett sätt att minska ungdomsarbetslösheten.

I propositionen nämns inte om förslaget även ska gälla egenavgifter (näringsidkare), vilket varit brukligt vid tidigare ungdomsrabatter.

Regeringen avser att under våren 2021 återkomma till riksdagen med ett skarpt förslag.

Koncernbidragsspärrade underskott

Regeringen planerar att senare under 2020 lägga fram ett förslag om ändrade regler för underskottsföretag som har negativa räntenetton. Enligt nuvarande regler får koncernbidragsspärrade underskott bara dras av mot överskott som reducerats med negativa räntenetton (trots avdragsbegränsningen som gäller för dessa). Detta innebär att ett underskottsföretag som inte får avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och negativa räntenetton kan komma att redovisa ett skattemässigt överskott.

Det kommande förslaget innebär att ett underskottsföretag som på grund av ränteavdragsbegränsningarna får ett överskott ska ha möjlighet att göra avdrag för koncernbidragsspärrade underskott mot detta överskott.

Skatt på engångsartiklar

Engångsartikelutredningen lämnade ett betänkande om skatt på engångsartiklar i augusti i år. Förslaget innebär att en skatt införs på muggar och engångsbehållare som helt eller delvis består av plast och är avsedda för engångsbruk. Enligt utredningen bör de nya bestämmelserna träda i kraft 1 september 2021.

Regeringen poängterar att engångsartikelutredningens betänkande bereds inom regeringen.

Skatt på kemikalier i kläder och skor

Regeringen har tidigare givit en särskild utredare i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor kan utformas. Syftet är att minska förekomsten av eller risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från kläder och skor. Utredningen redovisade sitt förslag 1 april 2020.

Precis som utredningen, anser regeringen, att det bör införas en skatt på kemikalier i kläder och skor. Skatten bör omfatta alla kläder och skor med möjlighet till avdrag om varorna inte innehåller vissa ämnen. För vissa varugrupper bör en högre skattesats tas ut.

Den nya skatten bör betalas av tillverkare, av den som för in eller tar emot skattepliktiga varor från ett annat EU-land samt av importörer av kläder och skor. I vissa fall kan även förmedlare av dessa varor bli skattskyldiga, exempelvis vid distansförsäljning.

Det kommande förslaget om skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor bör enligt regeringen införas 2022.

Omvänd moms vid försäljning av mobiltelefoner mm

Enligt Skatteverket förekommer det omfattande momsbedrägerier med vissa typer av varor som t ex mobiltelefoner. För att motverka dessa bedrägerier ska omvänd moms gälla vid handel med mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer. Detta innebär att det är köparen, istället för säljaren, som är skyldig att redovisa momsen.

Tidigare i augusti lämnade regeringen en lagrådsremiss om omvänd moms vid försäljning av mobiltelefoner mm. Enligt lagrådsremissen ska omvänd momsskyldighet gälla om det totala beskattningunderlaget för omsättning av sådana varor överstiger 100 000 kr.

Regeringen meddelar nu att ett slutligt förslag kommer att komma under 2020 och att det bör träda i kraft 1 april 2021.

Stöd för kompetensutveckling vid korttidsarbete

Regeringen föreslår att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete också ska få ersättning för att kompetensutveckla anställda under den arbetsbefriade tiden. Med kompetensutveckling avses insatser som syftar till att höja eller validera kompetensen hos en anställd. Syftet är att stärka arbetsgivarens och den anställdes möjligheter att använda tiden som frigörs till att höja kompetensnivån hos både sig själv och företaget.

För att få ersättning ska det bland annat krävas att de närmare förutsättningarna för kompetensinsatserna regleras i ett lokalt kollektivavtal eller ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och den anställde.

Arbetsgivaren ska kunna få ersättning för 60% av kostnaderna, upp till ett högsta belopp per anställd, för kompetensinsatser som genomförs under arbetsbefriad tid. Arbetsgivaren står alltså för en del av kostnaden och den anställde bidrar med sin tid.

Det nya stödet lämnas till arbetsgivare efter godkännande av Tillväxtverket.

Tillfälliga regler om a-kassa förlängs i två år

Regeringen föreslår att de tillfälligt sänkta kraven för att få a-kassa ska förlängas i ytterligare två år och gälla fram till och med 31 december 2022. De tidigare höjda ersättningsnivåerna förlängs till och med 2022.

Regeringens prop. 2020/21:1