Omställningsstöd – beslut

Riksdagen har nu beslutat om beslutat om att införa omställningsstödet. Stödet riktas till de företag som drabbats värst av pandemin – ett omställningsstöd baserat på omsättningstapp.

Ge de mest utsatta företagen en chans

Det som nu beslutats av riksdagen handlar om ett omställningsstöd som ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Det kan till exempel vara restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Stödet är dock inte begränsat till någon särskild bransch, utan riktar sig till de som haft ett rejält omsättningstapp.

Omsättningstapp på minst 30% och andra krav

För att få stödet krävs att företaget har ett omsättningstapp på minst 30% under mars-april 2020 jämfört med samma månader 2019. Nedgången i omsättning ska så gott som uteslutande vara orsakad av coronapandemin. Vidare gäller att:

 • företaget ska ha haft en nettoomsättning på minst 250 000 kr under det räkenskapsår som avslutas närmast före 1 januari 2020. Omsättningsgränsen ska räknas om vid förkortade eller förlängda räkenskapsår.
 • stödet ges till företag (och organisationer) som har F-skatt. För vissa stiftelser, föreningar och registrerade trossamfund som är helt eller delvis undantagna från skattskyldighet gäller inte kravet på godkänd F-skatt. Inte heller bostadsrättsföreningar (privatbostadsföretag) omfattas av kravet på F-skatt.
 • under mars 2020 – juni 2021 får inte ett beslut fattas eller verkställas om vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till ägarna/medlemmarna. Om företaget ingår i en koncern gäller detta krav även moderföretag till företag som ingår i koncernen. Däremot är koncernbidrag inget hinder för att få omsättningsstöd.

Ett företag som vid prövningen av ansökan är på obestånd ska inte kunna få omställningsstöd. Det gäller också företag som har skatte- eller avgiftsskulder som har överlämnats till Kronofogden för indrivning. Inte heller företagare/företrädare som har näringsförbud kan få stöd.

Stödet varierar utifrån omsättningstapp

Storleken på stödet beror på hur mycket företagets nettoomsättning minskat, och varierar mellan 22,5 – 75% av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020. Stödet uppgår till 75% av omsättningsminskningen multiplicerat med de fasta kostnaderna under mars och april 2020.

För att stödet ska utbetalas ska stödet uppgå till minst 5 000 kr. Maxbeloppet är det lägsta av omsättningstappet i kronor och 150 miljoner kr/företag.

Om stödet uppgår till minst 100 000 kr, får man även stöd för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan med högst 10 000 kr.

Från stödet ska man dra av eventuell försäkringsersättning, skadestånd (eller liknande) och statligt stöd för motsvarande omsättningstapp eller fasta kostnader som stödet beräknats på.

Stödet är ett skattepliktigt näringsbidrag.

Omställningsstöd = 75% x omsättningstapp* x fasta kostnader under mars – april 2020

*Omsättningstappet ska vara minst 30% under mars-april 2020.

Evas inredningsbutik hade under mars-april 2019 en nettoomsättning på 465 000 kr. Under mars-april 2020 var nettoomsättningen 209 250 kr, dvs ett omsättningstapp på 465 000 – 209 250 = 255 750 kr. Omsättningstappet var alltså 255 750/465 000 = 55%. De fasta kostnaderna under mars-april 2020 uppgick till 97 500 kr.

Omställningsstödet blir då

75% x 55% x 97 500 = 40 218 kr.

Fasta kostnader Omsättningstapp Stöd
500 000 kr 50% 187 500 kr
500 000 kr 90% 337 500 kr
2 000 000 kr 50% 750 000 kr
2 000 000 kr 90% 1 350 000 kr

Vad är fasta kostnader?

Stödet ska baseras på de fasta kostnaderna under mars och april 2020.

Följande fasta kostnader får räknas med:

 • hyra och leasing, med avdrag för lämnade rabatter, om avtalstiden är minst 6 månader
 • räntor (ej vinstandelsräntor) till den del de överstiger ränteintäkter för perioden
 • planmässiga avskrivningar på anläggningstillgångar och nödvändiga reparationer/underhåll av sådana tillgångar
 • fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift
 • förbrukning av vatten och el (dock inte el som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet), avlopp, internet och telefoni samt uppvärmning av lokaler (dock inte förbrukning som ger rätt till skattebefrielse enligt lag om skatt på energi)
 • tjänster gällande städning, sophantering samt larm och bevakning
 • tjänster gällande tvätt av textilier (till den del kostnaden inte är beroende av mängden) om avtalstiden är minst tre månader
 • försäkringar mot ekonomisk förlust genom sakskada, ersättningsskyldighet eller ren förmögenhetsskada i övrigt
 • djurfoder
 • franchiseavgifter som är fasta – inte delar som beräknas utifrån t ex försäljningsvolym
 • offentligrättsliga tillstånd samt återkommande tillsyns- och kontrollavgifter som betalas för en viss tidsperiod
 • royalties och licensavgifter för immateriella rättigheter. Dock inte rörliga delar som beräknas utifrån t ex försäljningsvolym

Som fasta kostnader ska inte räknas sådana kostnader som är möjliga för företaget att undvika genom sådana åtgärder som skäligen kan krävas vid en plötslig nedgång i produktionen eller omsättningen av varor eller tjänster.

Kostnader som är hänförliga till en verksamhet som bedrivs i utlandet – eller som inte är näringsverksamhet – räknas inte som en fast kostnad när det gäller detta stöd.

Koncerner

Om flera företag i en koncern är berättigade till stöd ska det maximala stödet – 150 miljoner kr – avse hela koncernen och fördelas i förhållande till storleken på företagets fasta kostnader.

Förlustföretag

Om företaget är ett förlustföretag får omställningsstöd inte lämnas med ett belopp som överstiger den nominella nedgången i bruttoresultat för mars och april 2020 jämfört med motsvarande period 2019.

Ett företag anses vara ett förlustföretag om företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 jan 2020. Eller om stödet överstiger den nominella nedgången i nettoomsättning för mars – april 2020 jämfört med motsvarande period 2019.

Revisorsintyg om stödet är över 100 000 kr

Om det sökta stödet är 100 000 kr eller mer, så krävs ett yttrande från en auktoriserad eller godkänd revisor, eller ett registrerat revisionsbolag. Skatteverket får dock kräva ett yttrande från revisor även om stödet som söks är lägre.

Ansökan – innehåll

Ansökan om omställningsstöd ska innehålla följande uppgifter:

 • företagets minskade nettoomsättning,
 • vad nedgången i nettoomsättning beror på,
 • om företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 januari 2020,
 • de fasta kostnader som ansökan avser,
 • ett skriftligt undertecknat yttrande från revisor om det sökta omställningsstödet uppgår till minst 100 000 kronor,
 • försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på,
 • statligt stöd som företaget har tagit emot för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet ska beräknas på, och
 • de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta beslut om omställningsstöd.

Administreras och kontrolleras av Skatteverket

Ansökan om stödet ska göras till Skatteverket senast 31 augusti 2020. Skatteverket kan granska ett företags verksamhet både vid ansökan och vid efterkontroll. Ansökan ska göras elektroniskt på ett fastställt formulär.

Utbetalning av stödet hanteras via skattekontot.

Om företaget får avslag på sin ansökan har företaget möjlighet att ansöka på nytt, förutsatt att ansökan kommer in till Skatteverket senast den 31 augusti 2020. Detsamma gäller om ansökan avvisas eller skrivs av för att företaget t ex ångrar sig och tar tillbaka sin ansökan.

Återbetalningsskyldighet gäller för omställningsstöd som har betalats ut felaktigt eller med ett för högt belopp. Även dröjsmålsränta får tas ut på beloppet.

Straffbestämmelser vid omställningsstöd

Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera att ett företag som har fått omställningsstöd, har rätt till stöd. Man får även besluta om kontrollbesök (i verksamhetslokaler) för att kontrollera att företag som har fått (eller ansökt om) omställningsstöd har rätt till stöd.

Uppgifterna i en ansökan om omställningsstöd ska lämnas på heder och samvete. Det innebär att man kan dömas för osann försäkran till böter eller fängelse i högst 6 månader. Är brottet grovt, döms till fängelse i högst 2 år. Den som av grov oaktsamhet begår en sådan gärning kan dömas för vårdslös försäkran till böter eller fängelse i högst 6 månader.

Ikraftträdande

Den nya lagen om omställningsstöd och övriga lagändringar träder i kraft 22 juni 2020.

Regeringens prop. 2019/20:181, Finansutskottets betänkande 2019/20: FiU61 Förordning om omställningsstöd SFS 2020:552