Sänkt kostnad för anstånd

Riksdagen har beslutat att sänka kostnaden för anstånd med preliminärskatteavdrag, socialavgifter och moms till mer än hälften.

Kostnaden minskar till hälften

Om anstånd med skatt (preliminärskatteavdrag och socialavgifter) och moms beviljats ska, förutom kostnadsränta (motsvarande basräntan), även en anståndsavgift om 0,3% av anståndsbeloppet betalas.

Riksdagen har nu beslutat att det ska bli mindre kostsamt att skjuta upp inbetalningen av skatt. Enligt beslutet ska kostnaden för anstånd motsvaras av basräntan på 1,25% för de första sex månaderna. Därefter, från och med den sjunde kalendermånaden, tillkommer en anståndsavgift på 0,2% per månad, vilket motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1% per år istället för drygt 6%. Det betyder att kostnaden för anstånden minskas med ca hälften.

Max sex månader

Om den skattskyldige från början har begärt en kortare anståndstid än ett år och senare vill förlänga anståndstiden för tidigare beviljat anstånd ska de tidigare sex månaderna utan anståndsavgift beaktas. Tiden utan anståndsavgift (för samma skatter och avgifter) kan alltså sammanlagt vara högst sex månader.

Återkalla anståndet

Enligt riksdagens beslut ska Skatteverket återkalla anståndet helt eller delvis om den skattskyldige har näringsförbud eller är försatt i konkurs. Anståndet kan också återkallas om beslutet har blivit felaktigt på grund av att oriktiga eller vilseledande uppgifter har lämnats eller om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara fall där det kan konstateras att det företag som beviljats anstånd har använts som ett verktyg för att begå ekonomisk brottslighet.

Ikraftträdande

De nya reglerna träder i kraft 1 juni 2020 och ska tillämpas på anstånd som har beviljats från och med 30 mars 2020.

Regeringens prop 2019/20:166, Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU59