Korttidsarbete

Rikdagen har beslutat att reglerna om korttidsarbete utökas. Beslutet innebär att den anställde ska kunna behålla minst 92,5% av sin lön vid en arbetstidsförkortning och att arbetsgivaren ska kunna få stöd med upp till 75% av lönekostnaden för arbetstidsförkortningen.

Korttidsarbete

Reglerna om korttidsarbete – tidigare kallat korttidspermittering – innebär att en anställd tillfälligt går ned i arbetstid och lön, och att kostnaden delas av den anställde, arbetsgivaren och staten. Syftet är att drabbade företag inte ska behöva säga upp personal. Stödet lämnas till arbetsgivare efter godkännande av Tillväxtverket.

Villkor för godkännande

Förutsättningen för att kunna få godkännande av Tillväxtverket är att följande villkor är uppfyllda:

  • arbetsgivaren har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter
  • de ekonomiska svårigheterna har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll
  • de ekonomiska svårigheterna inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas
  • arbetsgivaren har använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft (t ex uppsägning av ej verksamhetskritisk personal, tillfälligt anställd personal, konsulter eller inhyrd personal – om det är möjligt. Arbetsgivaren ska ta hänsyn till den anställdes roll och funktion i verksamheten. Även konsulter och inhyrd personal kan vara verksamhetskritiska och det finns alltså inget generellt krav på att säga upp konsulter och inhyrd personal).
  • arbetsgivaren ska ha ett avtal om korttidspermittering (se nedan).

I den situation som råder nu är förstås kopplingen till de ekonomiska svårigheterna normalt effekter av coronaviruset.

Företag som är på obestånd, har förfallna skatteskulder, är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning, har näringsförbud eller är under företagsrekonstruktion kan inte få godkännande.

Avtal

Ett krav för godkännande är också att det finns ett centralt eller lokalt avtal om korttidsarbete. Finns inget centralt eller lokalt avtal ska det istället finnas ett skriftligt avtal som tecknats med minst 70% av de anställda på driftsenheten. Avtalet ska innehålla vilken fast procentsats arbetstiden ska minska med och storleken på löneminskningen.

Med driftsenhet menas normalt varje del av ett företag som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade område, dvs fabrik, butik, restaurang osv.

Anställda som omfattas

Om förutsättningarna för godkännande är uppfyllda kan stödet erhållas för arbetstagare som var anställda hos arbetsgivaren tre månader före den månad då Tillväxtverket beslutade om godkännande (jämförelsemånaden). Förutsättningen är att arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter för den anställde under den månad stödet avser. Den anställde måste ha haft samma eller högre sysselsättningsgrad under jämförelsemånaden som under den månad stödet avser. Nyanställda omfattas alltså inte och inte heller anställda som ökat sin sysselsättningsgrad sedan jämförelsemånaden.

Stöd ska kunna lämnas för alla anställda, oavsett anställningsform. Både tillsvidareanställda och anställda med olika slags tidsbegränsade anställningar omfattas alltså.

Även anställda med anställningssubventioner från Arbetsförmedlingen kan omfattas av stödet.

Anställda som är uppsagda eller varslade omfattas också av stödet enligt de utökade reglerna. För anställda som är arbetsbefriade under uppsägningstiden ska något löneavdrag (se nedan) dock inte göras pga av regler i lagen om anställningsskydd.

I det ursprungliga förslaget omfattades inte arbetsgivare vars verksamhet huvudsakligen är finansierad av allmänna medel. Riksdagen beslutade dock att även dessa företag ska omfattas av stödet.

Riksdagen beslutade även att arbetsgivarens familj ska omfattas av stödet (till skillnad mot det ursprungliga förslaget). Det innebär enligt Tillväxtverket att det enbart är enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag/kommanditbolag som inte kan omfattas av reglerna.

Arbetstidsminskning

Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning: 20, 40 eller 60%. Det är endast vid arbetstidsminskning på dessa nivåer som stöd för korttidsarbetet gäller. För att få rätt till stöd ska en anställds löneminskning uppgå till:

  • 4% av lönen om arbetstidsminskningen är 20%
  • 6% av lönen om arbetstidsminskningen är 40%
  • 7,5% av lönen om arbetstidsminskningen är 60%

De totala lönekostnaderna inklusive arbetsgivaravgifter ska fördelas på följande sätt beroende på hur stor arbetstidsminskningen är:

Nivå Arbetstidsminskning Löneminskning Arbetsgivare Stat
1 20% 4% 1% 15%
2 40% 6% 4% 30%
3 60% 7,5% 7,5% 45%

Reglerna innebär att arbetsgivaren får minskade arbetskraftskostnader med ca 19, 36 respektive 53%.

Lönetak

Ersättning kan beviljas för kontant lön upp till 44 000 kr. Lönetaket kan dock ändras genom en förordning från regeringen.

En anställd har under jämförelsemånaden 50 000 kr i lön. Den anställde skulle även under stödmånaden ha haft denna lön om han eller hon inte deltagit i korttidsarbete. Eftersom lönetaket är 44 000 kr tas inte hänsyn till den del av lönen som överstiger lönetaket vid beräkningen av stödet. Den anställdes ordinarie lön anses därför vara 44 000 kr.

Ansökan

Från och med 7 april är det möjligt att ansöka om godkännande hos Tillväxtverket. Ersättning kan dock beviljas för permitteringar från och med 16 mars. Ansökan ska ha lämnats till Tillväxtverket inom två månader från utgången av stödmånaden. Arbetsgivare som fått godkännande från Tillväxtverket kan ansöka om stöd för högst sex månader i följd. Möjlighet finns till förlängning i tre månader om de ekonomiska svårigheterna kvarstår.

Utbetalning

Stödet kommer att erhållas genom en direkt utbetalning från Tillväxtverket. Det kommer inte att hanteras via skattekontot (vilket är fallet med de ursprungliga reglerna om korttidsarbete).

Avstämning

Var tredje månad ska en avstämning av stödet göras för att kontrollera att företaget fortfarande uppfyller villkoren för godkännande, och om den genomsnittliga arbetstids- och löneminskningen som har tillämpats under stödperioden motsvarar en och samma nivå som gäller enligt avtalet om korttidsarbetet (20, 40 eller 60%).

Om det preliminära stödet har beräknats på en större arbetstids- och löneminskning än den som faktiskt tillämpats är arbetsgivaren skyldig att betala tillbaka skillnaden mellan preliminärt och slutligt stöd.

Har det preliminära stödet beräknats på en lägre arbetstids- och löneminskning än den som faktiskt tillämpats kan arbetsgivaren ha rätt till ytterligare stöd.

En anmälan om avstämning ska göras av företaget inom två veckor från avstämningstidpunkten. Görs anmälan för sent blir företaget skyldigt att återbetala allt preliminärt stöd som betalats ut.

Regeringens prop. 2019/20:132, Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU51