Bolags- och föreningsstämmor

På grund av coronaviruset införs nu tillfälliga regler som ska underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor.

Årsstämmorna står för dörren

En konsekvens av coronasmittan är att det blir svårare för aktieägare och föreningsmedlemmar att delta i de kommande årsstämmorna, som för det stora flertalet bolag och föreningar ska genomföras de närmaste månaderna.

Riksdagen har därför beslutat om att införa åtgärder som ska underlätta för bolag och föreningar att genomföra stämmorna på ett sådant sätt att risken för spridning av viruset minimeras.

Lag med tillfälliga bestämmelser

Beslutet innebär att det införs tillfälliga bestämmelser som utökar möjligheten till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor.

Bestämmelserna gör det möjligt att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som aktieägarna och medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.

Undantag i följande lagar

Beslutet innebär undantag från vissa bestämmelser i följande lagar:

  • Aktiebolagslagen
  • Lag om ekonomiska föreningar
  • Bostadsrättslagen
  • Lagen om kooperativ hyresrätt
  • Lagen om förvaltning av samfälligheter
  • Sparbankslagen
  • Lagen om medlemsbanker.

Detaljerna för hur detta regleras i dessa olika lagar, skiljer sig givetvis åt, men nedan följer de förändringar som detta innebär i aktiebolagslagen.

Aktiebolagslagen

För aktiebolag innebär de tillfälliga bestämmelserna att styrelsen inför en viss bolagsstämma får besluta om insamling av fullmakter, även om det inte anges i bolagsordningen och utan att det anges i kallelsen till stämman.

Fullmaktsformulär som anges i aktiebolagslagen får tillhandahållas aktieägarna även genom att publiceras på bolagets webbplats tillsammans med den information som anges i aktiebolagslagen. Formuläret och informationen ska då hållas tillgängliga på webbplatsen under minst en vecka närmast före stämman.

Styrelsen får också besluta att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om det inte anges i bolagsordningen och utan att det anges i kallelsen till stämman.

Ikraftträdande

Den nya lagen träder i kraft 15 april 2020 och upphöra att gälla vid utgången av 2020.

Regeringens prop. 2019/20:143, Civilutskottetsbetänkande 2019/20:CU26