Konkurs och företagsrekonstruktion i spåren av Corona

Ett företag som är på obestånd kan i värsta fall försättas i konkurs. Företaget kan också efter beslut i tingsrätten få möjligheten att genomföra en rekonstruktion istället för att försättas i konkurs. I den här artikeln beskriver vi först konkursförfarandet och sedan hur en företagsrekonstruktion går till.

Företag i kris

Ett företag som är på obestånd (betyder att man inte kan betala sina skulder och det inte bara är tillfälligt) kan försättas i konkurs. Men företaget kan också efter beslut i tingsrätten få möjligheten att genomföra en rekonstruktion istället för att försättas i konkurs. En rekonstruktion kan göra det möjligt för företaget att återfå lönsamhet och rädda arbetstillfällen. I den situation vi nu upplever till följd av Covid-19 (Corona), kommer det att finnas klara förutsättningar för många företag som hamnar i kris att ”beviljas” företagsrekonstruktion. Coronautbrottet har ju medfört en kraftigt minskad efterfrågan på många marknader, vilket försatt normalt livskraftiga företag i en svår ekonomisk situation som man inte alls råder över själva. Många av dessa företag kommer sannolikt bedömas ha möjlighet att komma igen när krisen är över och därmed få ett positivt beslut om företagsrekonstruktion.

Konkurs

Konkurs är ett rättsligt förfarande som innebär att i princip alla tillgångar som en skuldsatt fysisk eller juridisk person har, tas om hand för betalning av samtliga skulder. Endast den som är på obestånd kan försättas i konkurs.

Då ett företag försätts i konkurs används samtliga tillgångar i näringsverksamheten för att betala skulderna. Enskilda näringsidkare eller delägare i ett handelsbolag är personligt betalningsansvariga och därför kan även deras privata tillgångar användas.

Genom att förmånsrättsordningen prioriterar vissa fordringsägare, t ex panthavare, är det i många fall lönlöst att försöka få betalt genom utmätning eftersom det ofta inte finns någon egendom att ta. Det mesta är redan pantsatt genom pantbrev i fastigheten, företagshypotek eller på något annat sätt undantaget från den utmätningsbara egendomen. Går det inte att få till en uppgörelse på något sätt återstår en ansökan om konkurs.

Konkurshinder

Det finns också några konkurshinder som gör att det inte går att försättas i konkurs:

  • Att fordran inte är förfallen.
  • Att gäldenären lämnar betryggande pant eller någon annan säkerhet.
  • Att företagsrekonstruktion är inledd.

Egen konkursansökan

En konkursansökan kan göras av en fordringsägare (borgenär) eller av företaget själv (gäldenär). Ansökan lämnas till tingsrätten på den ort där företagaren finns. Rätten ska efter att de fått in ansökan ta ställning till om företaget är på obestånd eller inte och om företaget ska försättas i konkurs. Om företaget självt lämnar in ansökan finns det ingen anledning att anta att företaget inte är på obestånd och därmed blir företaget mer eller mindre automatiskt försatt i konkurs.

Konkursansökan från fordringsägare

Om en fordringsägare lämnar ansökan om konkurs måste fordringsägaren bevisa att företaget är på obestånd. Om något av följande villkor är uppfyllt anses företaget automatiskt vara på obestånd och rätten kan besluta om konkurs:

  • Företaget har saknat utmätningsbara tillgångar vid en utmätningsförrättning (så kallad SUT-förrättning) inom de senaste sex månaderna före konkursansökan.
  • Företaget har lämnat meddelande om betalningsinställelse, t ex genom en skrivelse till fordringsägarna.
  • Företaget har fått en betalningsanmaning där det står att en konkursansökan kan följa om betalning uteblir och företaget ändå inte betalar. Detta är ett bevis på obestånd om konkursansökan görs inom fyra veckor från delgivningen av betalningsanmaningen.

Verkan av konkurs

Så snart tingsrätten fattat beslut om konkurs får konkursgäldenären inte längre fatta några beslut om sin egendom. Konkursförvaltaren tar över hans roll.

Återvinning

I vissa fall kan så kallad återvinning till konkursboet göras. Detta innebär att vissa rättshandlingar som gäldenären gjort under en viss tid före konkursen, förklaras ogiltiga. Återvinning kan avse gåvor eller betalning av lön eller arvode till nära släktingar till gäldenären mm. Den kan också avse betalning av vissa skulder.

Näringsförbud

Den som är i konkurs får inte under konkursen driva bokföringspliktig rörelse. Den som försatts i konkurs kan meddelas näringsförbud av domstol om han grovt åsidosatt sina skyldigheter som näringsidkare. Också t ex en vd eller styrelseledamot i ett aktiebolag kan meddelas näringsförbud.

Statlig lönegaranti

För att skydda anställda vars arbetsgivare gått i konkurs finns bestämmelser om statlig lönegaranti. Reglerna innebär att staten under vissa förutsättningar träder in och betalar ut den lön som de anställda har att fordra.

Företagsrekonstruktion

Ansökan om företagsrekonstruktion görs vid tingsrätten på företagets hemort. För att tingsrätten ska besluta om företagsrekonstruktion ska det finnas skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan uppnås, dvs att företaget kan bli livskraftigt igen.

Under företagsrekonstruktionen får gäldenären (företaget som är på obestånd) hjälp av en rådgivare, rekonstruktör, som domstolen utser. Rekonstruktören ska undersöka möjligheterna för gäldenären att fortsätta att bedriva verksamhet och om det finns förutsättningar för gäldenären att träffa en överenskommelse med borgenärerna (fordringsägarna) genom en nedskrivning av deras fordringar, ett så kallat ackord.

Så länge företagsrekonstruktionen pågår får inte gäldenären utan rekonstruktörens samtycke

  • betala skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruktion
  • ställa säkerhet för sådana skulder
  • åta sig nya förpliktelser
  • överlåta, pantsätta eller upplåta någon annan rätt till egendom av väsentlig betydelse för verksamheten.

Borgenärssammanträde

Vid borgenärssammanträdet får fordringsägarna tillfälle att uttala sig i frågan om företagsrekonstruktionen bör fortsätta. Om någon borgenär begär det, ska tingsrätten vid sammanträdet bland borgenärerna utse en borgenärskommitté bestående av högst tre personer.