Anstånd med inbetalning av skatt och moms

På grund av att många företag drabbas hårt ekonomiskt av Coronaviruset föreslår regeringen en tidsbegränsad möjlighet till anstånd med betalning av preliminärskatt, arbetsgivaravgift och moms.

Tillfälligt anstånd

För att dämpa tillfälliga likviditetsproblem som kan uppstå för företag till följd av virusutbrottet föreslår regeringen ett tillfälligt anstånd med preliminärskatteavdrag och socialavgifter. Anståndet ska även gälla moms som betalas månads- eller kvartalsvis. Helårsmoms omfattas inte av förslaget.

Anståndet ska enligt förslaget beviljas för högst tre redovisningsperioder för skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och månadsmoms. För moms som redovisas kvartalsvis får anstånd beviljas för högst en redovisningsperiod.

Anståndet föreslås gälla redovisningsperioderna januari – september 2020.

Om inbetalning för redovisningsperioderna januari – mars redan har skett när anståndet beviljas kommer skatten och avgiften att återbetalas av Skatteverket.

Anståndstiden får bestämmas till längst ett år från beslutsdagen om anstånd.

Anståndsbeloppet ska betalas in senast den närmaste förfallodag för inbetalning av skatter, arbetsgivaravgifter och moms som infaller efter det att anståndstiden upphör.

Anståndsavgift

Regeringen föreslår att om anstånd beviljats ska, förutom kostnadsränta (motsvarande basräntan, se Ränta på skattekonto i Faktabanken) som beräknas med utgångspunkt i beloppets ursprungliga förfallodag, även en anståndsavgift om 0,3% av anståndsbeloppet betalas. Anståndsavgiften ska tas ut per kalendermånad från och med månaden efter att anstånd beviljats, till och med den månad då anståndsbeloppet ska betalas. Anståndsavgiften ska senast betalas då anståndsbeloppet senast ska vara inbetalt.

Anna har fått anstånd med 48 000 kr i skattebetalningar. Förfallodagen för skatterna var 12 april och Anna har fått anstånd till 12 juli (dvs i 91 dagar).

Anståndsavgiften blir 0,3% x 3 månader x 48 000 = 432 kr

Kostnadsräntan blir 91/365 x 1,25% x 48 000 = 149,59

Den sammanlagda kostnaden för anståndet blir alltså 432 + 149,59 = 581,59 kr.

Inget anstånd för oseriösa företag

Det är bara företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt inte är oseriösa som ska kunna få anstånd. Företag med stora skatteskulder kommer inte beviljas anstånd.

Ikraftträdande

De nya reglerna föreslås träda i kraft 7 april 2020. Det innebär att Skatteverket från och med detta datum kommer att kunna bevilja anstånd som omfattar redovisningsperioder från och med januari 2020.

Regeringens prop. 2019/20:132