Differentierad utdelning godtogs

Att en ägare får större utdelning per aktie än den andre i samband med att han avvecklar sitt ägande i bolaget leder inte till tjänstebeskattning. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked i frågan.

Bakgrund

Två aktieägare, Pelle och Olle, äger hälften var av aktierna i ett fåmansbolag. Aktierna är av ett och samma slag och har lika rätt till utdelning. Båda ägarna har varit verksamma i betydande omfattning och fått marknadsmässig lön för arbetet i bolaget.

Pelle planerar att flytta utomlands och vill därför överlåta sina aktier i bolaget till Olle. Enligt en substansvärdering är bolagets marknadsvärde 1 014 000 kr plus aktiekapitalet 50 000 kr. Istället för att Olle ska betala en köpeskilling motsvarande marknadsvärdet för aktierna så avser ägarna att göra på följande sätt.

Bolaget beslutar om en utdelning motsvarande 432 000 kr till Pelle. Detta motsvarar Pelles gränsbelopp. Bolaget kommer inte att lämna någon utdelning på de aktier som Olle äger.

Pelle tänker därefter sälja aktierna till Olle för 25 000 kr och resterande delen av hälften av bolagets marknadsvärde kommer Pelle att ta ut i form av lön.

Utdelning enligt SRN

Pelle och Olle ville veta om utdelningen till Pelle ska beskattas på något annat sätt än som utdelning på kvalificerade andelar och hur den i så fall ska beskattas. De ansökte därför om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden (SRN).

SRN konstaterade att civilrättsligt finns det inget som hindrar att aktieägarna på bolagsstämman beslutar om olika utdelning till olika delägare, under förutsättning att de är överens och att någon tvingande regel i aktiebolagslagen inte överträds. Därmed ska utdelningen också som huvudregel behandlas som just utdelning skattemässigt. Om det finns en direkt koppling mellan aktieägarens arbetsinsatser i bolaget och utdelningen på dennes aktier kan utdelningen behandlas som lön.

I det aktuella fallet finns ingen direkt koppling mellan den differentierade utdelningen och aktieägarnas arbetsinsatser i bolaget. Därför ska utdelningen till Pelle skattemässigt behandlas som utdelning enligt fåmansreglerna.

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

HFD höll med SRN

HFD instämde i SRN:s bedömning att det saknas anledning att behandla utdelningen till Pelle som ersättning för en arbetsprestation. Pelle har slutat arbeta i bolaget och därför vill han överlåta sina aktier till Olle. Den riktade utdelningen är en del av ersättningen för dessa aktier. HFD fastställde därmed SRN:s förhandsbesked att utdelningen till Pelle skattemässigt ska behandlas som utdelning enligt fåmansreglerna.

Högsta förvaltningsdomstolen 4432-19