Makan flyttade – maken beskattas i Sverige

Efter ett antal år i Spanien valde makan att flytta hem till Sverige. Maken bodde dock kvar i Spanien, men blev obegränsat skattskyldig i Sverige pga makans flytt.

Flyttade till Spanien efter pensioneringen

Huset i Spanien införskaffades av makarna Knut och Rut som semesterbostad i slutet av 90-talet och efter pensioneringen 2004 valde de att lämna Sverige för att bosätta sig där permanent.

2011 – efter sju år – valde Rut att flytta hem till Sverige. Knut bodde dock kvar i Spanien, makarna hade separerat även om de inte skilt sig. En skilsmässa hade varit ekonomiskt ofördelaktig för Rut, varför de inte skilde sig.

Knut brukade vistas i Spanien ca 8 månader om året. När han var i Sverige brukade han besöka sin mor och sina vuxna barn.

Skatteverket såg väsentlig anknytning till Sverige

Skatteverket ansåg att Knut var obegränsat skattskyldig i Sverige för inkomståret 2016.

Man menade att Knut var en svensk medborgare som tidigare bott i Sverige och att hans hustru hade flyttat tillbaka och numera var bosatt i Sverige. Rättspraxis visar att så länge ett äkenskap består så finns en presumtion för samlevnad. Uppgifter om söndring i bestående äktenskap bör därför vara väl underbyggda för att inverka på bedömningen.

Skatteverket menade alltså att Knut hade väsentlig anknytning till Sverige och att han därför var obegränsat skattskyldig här.

Knut överklagade Skatteverkets beslut och fick rätt i förvaltningsrätten varför frågan kom att avgöras av kammarrätten.

Kammarrätten gav Skatteverket rätt

Kammarrätten konstaterade att parterna var överens om att Knut inte varit bosatt eller vistats stadigvarande i Sverige under 2016. Men, då han tidigare har varit bosatt här ska han dock ändå ses som obegränsat skattskyldig om han har väsentlig anknytning hit.

Skatteverket åberopade att han var svensk medborgare, hans familjeförhållande och främst hans äkenskap som skäl för att han haft väsenlig anknytning till Sverige, enligt kammarrätten.

Kammarrätten fann att makarna fortfarande var gifta och att Knut numera har flyttat tillbaka till Sverige. Man fann heller inte att makarnas samliv hade upphört även om makarna levt åtskilda under det aktuella året. Kammarrätten ansåg därför att Skatteverket har gjort sannolikt att Knut under 2016 hade en väsentlig anknytning till Sverige, och att han därför var obegränsat skattskyldig i Sverige.

Kammarrätten i Jönköping 3116-18