Moms på föreningens försäljning från solceller

Bostadsrättsföreningen kom över omsättningsgränsen för moms på 30 000 kr eftersom även fastighetstransaktioner ska räknas med i omsättningen, trots att de är momsfria.

Momspliktig verksamhet

När en solcellsanläggning installeras på en fastighet och man mot ersättning kontinuerligt levererar all el, eller endast överskottet, ut på elnätet är det en momspliktig verksamhet. Är det bara fråga om en begränsad försäljning som inte beräknas överstiga 30 000 kr (exklusive moms) kan elproducenten frivilligt välja att vara momsbefriad. Omsättningen får inte beräknas överstiga 30 000 kr varken under innevarande beskattningsår eller under något av de två senaste beskattningsåren.

Omsättningsgränsen ska justeras om beskattningsåret är längre eller kortare än 12 månader.

Följande poster räknas in i omsättningen:

  • Momspliktig omsättning inom Sverige
  • Export
  • Unionsintern försäljning
  • Fastighetstransaktioner
  • Finansiella transaktioner
  • Försäkringstjänster.

Omsättning av anläggningstillgångar ska dock inte räknas in i omsättningen vid bedömningen om gränsen är överskriden.

Bostadsrätt med solceller

En bostadsrättsförening som bestod av 16 lägenheter installerade solceller på hustaket hösten 2016. Eftersom de sålde producerad överskottsel till ett utomstående elbolag momsregistrerade de sig. I övrigt hade föreningen ingen momspliktig omsättning. När det 1 januari 2017 infördes en frivillig omsättningsgräns på 30 000 kr för moms ansåg bostadsrättsföreningen att de inte längre behövde redovisa moms eftersom den momspliktiga försäljningen till elbolaget understeg 30 000 kr. Bostadsrättsföreningen ansökte därför om momsbefrielse hos Skatteverket.

Skatteverket godkände dock inte ansökan. Föreningen överklagade Skatteverkets beslut.

Fastighetstransaktioner ska räknas med

Förvaltningsrätten konstaterade att utgångspunkten är att momsfria tillhandahållanden inte ska räknas med vid bedömningen av om omsättningsgränsen på 30 000 kr överskrids. Fastighetstransaktioner är dock en sådan post som ska räknas med i omsättningen, trots att den är momsfri, såvida de inte har karaktären av bitransaktioner. De fastighetstransaktioner som uppkommer i den aktuella bostadsrättsföreningen är årsavgifter och hyror, vilket inte räknas som bitransaktioner. Mot bakgrund av detta är det enligt förvaltningsrätten inte troligt att omsättningen i föreningen understiger 30 000 kr per år när fastighetstransaktionerna räknas med. Eftersom föreningens omsättning är för hög för att få avregistrera sig från moms har Skatteverket haft fog för sitt beslut.

Skatteverkets beslut fastställdes

Domen överklagades till kammarrätten som dock gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten. Skatteverkets beslut stod därmed fast.

Domen är överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen som ännu inte meddelat om de beviljar prövningstillstånd.

Kammarrätten i Stockholm 2547-19