Ingen extra bostadsförmån för villa

Vid beräkningen av bostadsförmånen la Skatteverket på ett tillägg för att bostaden var en villa. Kammarrätten tog dock bort tillägget eftersom Skatteverket inte kunde visa något underlag som motiverade tillägget.

Disponerade villa för privat bruk

Pia disponerade delar av en villa för privat bruk som hennes arbetsgivare hyrde från ett annat bolag. Pia var styrelseledamot och firmatecknare i båda bolagen. Pia hade under inkomståret betalat in 54 000 kr i hyra. Någon bostadsförmån hade inte redovisats.

Skatteverket ansåg att eftersom Pia hade ett bestämmande inflytande i bolaget och oinskränkt dispositionsrätt till fastigheten skulle Pia beskattas för bostadsförmån för den del av förmånen som översteg den inbetalade hyran.

Förmånen ska värderas till marknadsvärdet

En bostadsförmån ska värderas till marknadsvärdet. Enligt praxis ska marknadsvärdet av en bostadsförmån värderas till vad man skulle få betala om man hyr en motsvarande bostad på orten.

Skatteverket gjorde en undersökning av hyresmarknaden för villor i den aktuella kommunen, men hittade inte några jämförbara objekt. Då det saknades en fungerande hyresmarknad för villor på orten utgick Skatteverket från hyresnivån i flerfamiljshus hos allmännyttiga bostadsföretag på orten, även om det gällde en bostad i villa.

Villafaktor höjde förmånsvärdet

Enligt Skatteverkets bedömning var marknadsvärdet för bostadsförmånen 165 000 kr. Vid beräkningen av förmånsvärdet tog man hänsyn till den hyra som Pia betalat, 54 000 kr, och bostadsförmånen bestämdes till 111 000 kr (165 000 – 54 000 kr). I det framräknade förmånsbeloppet ingick ett tillägg, en så kallad villafaktor, om 10 000 kr. Motivet till tillägget var enligt Skatteverket att det är skillnad att bo i villa (egen tomt etc), jämfört med att bo i lägenhet.

Pia överklagade dock beslutet.

Villafaktorn togs bort

Förvaltningsrätten ansåg att Skatteverket hade gjort en riktig bedömning vid beräkningen av förmånsvärdet. Kammarrätten höll med i huvudsak, men gjorde en annan bedömning när det gällde villafaktorn.

Kammarrätten hänvisade till förarbetena gällande värdering av bostadsförmån, där det bland annat uttalas att det framstår som främmande att göra ett särskilt tillägg på förmånsvärdet enbart med anledning av att det är en bostad i en villa. Det är heller inte någon självklarhet att tillgången till trädgården ska höja bostadsförmånen. Enligt kammarrättens bedömning har Skatteverket inte presenterat något underlag som motiverar villatillägget.

Pias förmån sänktes därmed med 10 000 kr från 111 000 kr till 101 000 kr. I övrigt gjorde kammarrätten samma bedömning som förvaltningsrätten.

Domen har vunnit laga kraft.

Kammarrätten i Göteborg 20-19