Skatteförslag i budgetproposition

I årets budgetproposition finns förslag och aviseringar om bland annat sänkt skatt för pensionärer, slopad värnskatt, sänkt reklamskatt, höjt uppskovstak och ingångsavdrag.

Sänkt skatt för pensionärer

Regeringen föreslår en höjning av det särskilda grundavdraget för personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år.

Förslaget innebär att alla med en fastställd inkomst mellan 210 000 kr och 1 400 000 kr får höjt grundavdrag och därmed sänkt skatt med upp till ca 9 700 kr per år (vid en kommunalskatt på ca 32%). Ändringen innebär att den nuvarande skillnaden i beskattningen för pensionärer jämfört med löntagare under 65 år minskas för inkomster i detta skikt. Den största skattesänkningen får pensionärer med en årsinkomst på ca 525 000 kr.

Värnskatten slopas

Regeringen föreslår ett slopande av värnskatten, dvs den femprocentiga statliga inkomstskatt som tas ut på inkomster som överstiger den övre brytpunkten (se nedan).

Förslaget om slopandet är en del av januariavtalet.

Förslaget innebär att den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt försvinner och att det endast blir 20% statlig inkomstskatt på all inkomst som överstiger den nuvarande nedre skiktgränsen.

Ändringen föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

Skiktgräns och brytpunkt

Den övre skiktgränsen för beskattningsåret 2020 beräknas till 715 400 kr, vilket innebär en brytpunkt på 729 300 kr. Om denna slopas finns bara en enda skiktgräns, vilken för beskattningsåret 2020 beräknas bli 509 300 kr. Detta innebär en brytpunkt på 523 200 kr för beskattningsåret 2020.

Se även Skiktgräns och brytpunkt i Faktabanken.

Skattereduktion i glesbygd

Personer som bor i stödområde A och B ska enligt ett kommande förslag få en skattereduktion på 1 650 kr per år. Förslaget är en del i en grön skatteväxling och syftet är bland annat att kompensera invånare i glesbygden som på grund av det geografiska läget i vissa fall får bära en större del av energi- och miljöskatterna än genomsnittet av befolkningen. Ett annat syfte är att det ska bli mer attraktivt att bo och arbeta i Norrland och nordvästra Svealand (dvs områden som tillhör stödområde A och B).

Regeringen avser att återkomma med ett konkret förslag om hur skattereduktionen ska utformas. Reglerna föreslås träda i kraft under 2020.

Höjt uppskovstak

Den som gör en vinst vid försäljning av sin bostad kan under vissa förutsättningar få ett uppskov med vinstbeskattningen vid köp av en ny bostad. Ett sådant uppskov kan som mest uppgå till 1,45 miljoner kr. Taket för uppskov är dock tillfälligt slopat under perioden 21 juni 2016 – 30 juni 2020. Syftet med slopandet har varit att öka rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden och för att kunna utnyttja bostadsbeståndet mer effektivt.

Regeringen anser att det är angeläget att underlätta rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden även på längre sikt och vill därför höja taket permanent efter den 30 juni 2020. Därför aviserar man i budgetpropositionen för en höjning av taket för uppskov till 3 miljoner kr.

Förslaget är tänkt att träda i kraft 1 juli 2020 och gälla för försäljningar som sker efter 30 juni 2020.

Sänkt reklamskatt

Som ett led i att successivt avskaffa reklamskatten har regeringen föreslagit att reklamskatten sänks från 7,65% till 6,9% och att gränsen för redovisningsskyldighet höjs från 60 000 kr till 100 000 kr. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januai 2020.

Elektronisk betalning för ROT och RUT

För att få rätt till skattereduktion för ROT och RUT föreslår regeringen att det inte längre ska gå att betala för det utförda arbetet med kontanter, utan det ska krävas att betalningen sker elektroniskt. Förslaget är ett led i arbetet med att bekämpa den ekonomiska brottsligheten och ska motverka felaktiga betalningar. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

Skatten på drivmedel sänks men priset höjs ändå

För att motverka prisökningen på drivmedel pga BNP-indexeringen så sänks koldioxidskatten och energiskatten. Koldioxidskatten på bensin sänks med 8 öre/liter och på diesel med 3 öre/liter. Energiskatten sänks med 5 öre/liter bensin och med 6,3 öre/ liter diesel. Trots detta kommer bensinen att bli ca 15 öre/liter dyrare 2020 eftersom drivmedelsskatten uppräknas varje år utifrån KPI (inflationsskydd).

Ingångsavdrag

Regeringen aviserar i budgetpropositionen ett kommande ingångsavdrag som innebär lägre arbetsgivaravgifter. Ingångsavdraget kommer framför allt att omfatta unga personer som är nya på arbetsmarknaden och saknar högre utbildning, långtidsarbetslösa samt nyanlända med uppehållstillstånd som skyddsbehövande och deras anhöriga.

Regeringen kommer under våren 2020 att lämna en proposition med förslag till lagändringar.

Utvecklingstid för anställda

För att underlätta omställningen och främja rörligheten på arbetsmarknaden föreslår regeringen att det ska införas en möjlighet till utvecklingstid (utvecklingsår) för anställda. Syftet med utvecklingstiden, som kan pågå i upp till ett år, är att anställda som arbetat länge ska kunna vidareutveckla sig och skaffa ny kompetens samtidigt som en ersättare anställs i deras ställe. Det ska också finnas möjlighet att under utvecklingstiden starta egen näringsverksamhet.

Förslaget kommer tidigast att träda i kraft oktober 2020.

Regeringens prop 2019/20:1