Skärpta regler för hyresmarknaden

Riksdagen har beslutat om skärpta regler för hyresmarknaden i syfte att motverka svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning.

Osäker hyresmarknad

Idag sker många otillåtna försäljningar av hyreskontrakt för bostäder. Köp av hyresrätt innebär att personen ifråga tränger sig före andra som kan ha stått i bostadskö under lång tid. Dessutom hyrs hyresrätter ut till orimliga andrahandshyror. För att komma till rätta med bostadshyresmarknaden har riksdagen beslutat om åtgärder som motverkar olaglig handel med hyresrätter och bidrar till att fler hyreslägenheter erbjuds bostadssökande på godtagbara villkor.

Skärpta straff

Idag är det straffbart att begära ersättning (alltså annan ersättning än hyra) vid överlåtelse och upplåtelse av hyreskontrakt. Riksdagen har beslutat att även införa straff för att träffa avtal eller ta emot ersättning vid överlåtelse och upplåtelse av hyreskontrakt. Dessutom skärps straffet till fängelse i högst två år (högst fyra år om brottet är grovt).

Det blir även brottsligt att köpa hyreskontrakt (enligt dagens regler är det bara brottsligt att sälja hyreskontrakt)

Observera att dessa bestämmelser gäller vid förstahands- och andrahandsuthyrning samt inneboende, och både för fastighetsägare och hyresgäster.

Hyresrätten sägs upp vid betalning

Riksdagen har beslutat att om en hyresgäst har betalat eller tagit emot en särskild ersättning när hyresrätten överlåtits ska lägenheten vara förverkad. Detta innebär att en hyresgäst som betalat ersättning för en lägenhet kan förlora hyresrätten med omedelbar verkan. Och vid byte av lägenheter är alltså båda lägenheterna förverkade.

Bestämmelsen gäller enbart vid överlåtelse av hyresrätt – inte vid upplåtelse av en lägenhet som görs av en fastighetsägare eller av en förstahandshyresgäst vid en upplåtelse i andra hand.

Tak för andrahandshyran

För att komma till rätta med orimliga hyror vid andrahandsuthyrning införs det ett tak för andrahandshyra. Hyran för den som hyr i andrahand ska inte få överstiga hyran som förstahandshyresgästen betalar. Däremot kan det tillkomma tillägg för exempelvis bredband, el och möbler. Tillägg för möbler får högst motsvara 15% av den övriga hyran. Tillägg för bredband, el mm får högst motsvaras av den faktiska kostnaden.

Vid inneboende ska hyran utgå med en proportionerlig del av förstahandshyran. Om det finns flera inneboende får hyran, totalt sett, inte överstiga förstahandshyresgästens hyra.

Hyresgästen sägs upp vid för hög hyra

Om hyresgästen har hyrt ut lägenheten, eller en del av lägenheten, med en hyra som är högre än förstahandshyran utan giltigt skäl ska lägenheten vara förverkad och hyresvärden har rätt att säga upp hyresavtalet.

Byte av lägenhet

Enligt nuvarande regler finns det möjlighet för två hyresgäster att byta lägenheter med varandra.

För att få byta en lägenhet ska hyresgästen och den som hyresrätten ska överlåtas till, enligt riksdagens beslut, ha varit bosatta i sina respektive bostäder i minst ett år. Detta för att undvika skenbyten där köparen använder sig av skenavtal eller då säljaren inte har någon avsikt att bosätta sig i den tillbytta lägenheten.

Möjligheten att byta en hyresrätt mot till exempel en bostadsrätt tas bort. Om man kan misstänka att det förekommer kontant ersättning i samband med bytet ska tillstånd vägras.

Inneboende

Det ska även fortsättningsvis vara fritt att ha inneboende, det krävs inget samtycke eller tillstånd. Däremot så tydliggörs gränsdragningen för att kunna avgöra när det är fråga om inneboende eller andrahandsuthyrning.

Ikraftträdande

Reglerna träder i kraft 1 oktober 2019.

Regeringens prop 2018/19:107, Civilutskottets betänkande 2018/19:CU17