Schablon för sjukvårdsförsäkringsförmån

Enligt Skatteverket kan den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring beräknas till 60% av försäkringspremien.

Förmån av fri sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkringar för privat sjukvård var tidigare en skattefri förmån. Skattefriheten slopades 1 juli 2018 och numera ska den del av försäkringen som inte omfattar förebyggande behandlingar och rehabilitering (och andra skattefria insatser) tas upp som en skattpliktig förmån. Hela premien är numera en avdragsgill kostnad för arbetsgivaren.

Värdering av förmånen

Förmån av fri sjukvårdsförsäkring ska värderas till marknadsvärdet, vilket normalt utgör premien för försäkringen. Försäkringsföretagens branschorganisation Svensk Försäkring har på uppdrag av sina medlemsföretag tagit fram ett förslag på en branschgemensam schablon för hur stor del av premien som ska anses vara skattepliktig. De insatser som förekommer inom sjukvårdsförsäkringarna har klassificerats som skattepliktiga, skattefria eller delvis skattefria, t ex patientavgifter (skattepliktigt), rehabilitering (skattefritt), hälsoundersökning (skattefritt till den del den avser arbetsmiljöarbete). Ett genomsnitt har därefter beräknats utifrån hur stor andel av försäkringsersättningarna som avser de olika insatserna. Detta har visat att i genomsnitt 60% av utbetalningarna avser skattepliktiga insatser, och resterande 40% skattefria insatser.

Schablon får användas

Enligt Skatteverket är beräkningarna tillförlitliga och Skatteverket anser därför att följande schablon kan användas för förmånsbeskattningen av sjukvårdsförsäkringar:

  • 60% av premien ska förmånsbeskattas
  • 40% av premien är skattefri.

Schablonen får tillämpas på sjukvårdsförsäkringar som är typiska för dem som idag erbjuds av Svensk försäkrings medlemsföretag. Skulle det uppkomma nya typer av sjukvårdsförsäkringar som omfattar en betydligt större andel skattepliktiga insatser, kan den skattepliktiga delen av premien vara högre än 60%.

Skatteverkets ställningstagande 202 259391-19/111