Lättare för Skatteverket att bekämpa brott

Falska och manipulerade handlingar är många gånger starten på en lång kedja av brottslighet som ofta bedrivs av kriminella nätverk. I dagsläget har den brottsbekämpande verksamheten inom Skatteverket endast befogenhet att bekämpa skattebrott och bokföringsbrott och bedrägerier inom rot- och rutsystemet. För att arbetet ska kunna bedrivas mer effektivt föreslår regeringen (prop 2018/19:12) att Skatteverket ska få nya möjligheter att bekämpa brott kopplat till myndighetens verksamhet. Enligt förslaget ska Skatteverket kunna utreda brott som har en koppling till användandet av falska och manipulerade handlingar. Det handlar bland annat om fall av misstänkt penningtvätt, olovlig identitetsanvändning, urkundsförfalskning och osant intygande.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 juli 2019.