Vårpropositionen

I sin vårändringsbudget förslår regeringen bland annat en nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga, en förlängning av växa-stödet samt höjda miljöskatter.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Regeringen föreslår i sin vårändringsbudget att en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Enligt förslaget ska sänkningen av arbetsgivaravgiften ske genom att arbetsgivaren endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21%. Den nedsatta arbetsgivaravgiften ska gälla lön och ersättningar upp till 25 000 kr per månad.

De nya reglerna föreslås träda ikraft 1 augusti 2019 och tillämpas på löner som betalas ut efter den 31 juli 2019. Det betyder att årets sommarjobbare kommer att missa större delen av nedsättningen.

Växa-stödet förlängs

Enmansföretag som inte har några anställda kan få lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde – så kallat växa-stöd. Växa-stödet innebär att arbetsgivare bara behöver betala ålderspensionsavgiften på 10,21% (istället för fulla arbetsgivaravgifter) under 12 månader för den först anställde. Regeringen föreslår att nu att tiden förlängs till 24 månader. De nya reglerna ska gälla anställningar som påbörjas 1 mars 2019 och senare.

Reglerna upphör att gälla vid utgången av 2021, men regeringen avser att under mandatperioden återkomma med ett förslag om att reglerna ska göras permanenta.

Flygskatten behålls

1 april 2018 infördes en skatt på flygresor för att bidra till att minska flygets klimatpåverkan. I den budget som Moderaterna och Kristdemokraterna fick igenom i höstas fanns förslag om att avskaffa flygskatten. Regeringen anser dock att flygets klimatpåverkan ska minska och därför är förslaget att skatten på flygresor behålls.

Höjda miljöskatter

Regeringen föreslår höjd skatt på diesel som används i gruvfordon och höjd skatt på fossila bränslen som används i kraftvärmeverk.

För att öka kemikalieskattens styreffekt och ytterligare driva utvecklingen mot en giftfri hemmiljö föreslås att kemikalieskatten på kemikalier i viss elektronik (vitvaror, mobiltelefoner, datorer, TV-apparater mm) höjs. Ändringarna ska träda i kraft 1 augusti 2019.

Solcellstöd

Regeringen vill skjuta till extra pengar (300 miljoner kr) för stöd till investering i solceller. Vad gäller stödnivån anser regeringen att en lämplig stödnivå är 20% av investeringskostnaden för hushåll som sätter upp solceller. Den nya stödnivån gäller alla nya beslut, oavsett när ansökan kommit in. Tidigare var stödet 30%.

Regeringens prop 2018/19:99